O SKC NAŠICE

Zakladateľ
Zväz Slovákov 2. októbra 2010 na zasadnutí výkonného výboru prijal uznesenie o založení kultúrnej ustanovizne, ktorej súčasný úplný názov je Slovački centar za kulturu Našice – Slovenské kultúrne centrum Našice. Na tomto zakladajúcom zasadnutí bola za dočasnú riaditeľku vymenovaná Branka Baksa, ktorá túto funkciu vykonávala ako dobrovoľníčka. Podpísaním zmluvy o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Zväzu Slovákov, ktoré sa uskutočnilo dňa 20. októbra 2011 boli splnené podmienky na kúpu budovy Slovenského kultúrneho centra Našice, ku ktorej prispeli v rovnakej miere aj vláda Chorvátskej republiky a mesto Našice. Podpísaním Dohody o spolufinancovaní Slovenského kultúrneho centra Našice medzi vládou Chorvátskej republiky – Ministerstvom kultúry Chorvátskej republiky a Slovenským kultúrnym centrom Našice 8. júla 2011 bolo zabezpečené financovanie zamestnancov Slovenského kultúrneho centra Našice, a teda jeho aktívne pôsobenie. Slovenské kultúrne centrum Našice začalo svoje reálne pôsobenie 1. novembra 2011, kedy na miesto riaditeľky nastúpila dr. sc. Sandra Kralj, menovaná do funkcie na dobu jedného roka. Slávnostné otvorenie centra a zahájenie jeho aktívnej činnosti sa v spolupráci so zriadovateľom Zväzom Slovákov uskutočnilo dňa 20. decembra 2011. Sídlo Slovenského kultúrneho centra Našice je na adrese Braće Radića 68 v Našiciach. Slovenské kultúrne centrum Našice je inštitúcia, ktorej cieľom je zoskupovať slovenskú komunitu žijúcu v Chorvátsku. Taktiež monitorovať a podporovať činnosti, ktoré slovenská spoločnosť vykonáva. Cieľom Slovenského kultúrneho centra Našice je uchovanie a zveľaďovanie kultúry slovenskej menšiny a jej prezentácia na území Chorvátska a v okolí. Táto kultúrna ustanovizeň je vykonávateľom informačno-dokumentačnej činnosti, profesionálnym promotérom tradičnej ľudovej a súčasnej kultúry Slovákov v Chorvátsku. Jej úlohou je spracovávať a dokumentovať materiály z rôznych oblastí života slovenskej menšiny v Chorvátsku. V rámci rozvoja výskumnej činnosti má Slovenské kultúrne centrum Našice v spolupráci so Zväzom Slovákov a maticami slovenskými v pláne sledovať kultúrnu infraštruktúru s cieľom projekcie jej rozvoja, ako aj návrh a realizáciu projektov v rezortoch jeho kompetencie.

Poslanie
Slovenské kultúrne centrum Našice je profesionálna kultúrna ustanovizeň. V roku 2010 bola založená Zväzom Slovákov, s primárnym cieľom predstavovať, udržiavať a rozvíjať tradičnú a súčasnú kultúru Slovákov v Chorvátskej republike. Centrum vykonáva informačno-dokumentárnu činnosť, spracováva a dokumentuje materiály zo života slovenskej menšiny v Chorvátsku, organizuje edukačné a informačné podujatia. V najširšom slova zmysle SKC Našice svoje pôsobenie smeruje na udržanie a rozvoj kultúry slovenskej menšiny, ako aj na jej prezentáciu na území Chorvátska a v rámci európskeho spoločenstva.

Vízia
Víziou Slovenského kultúrneho centra Našice je, v spolupráci so Zväzom Slovákov, maticami slovenskými v Chorvátsku a aj inými organizáciami a inštitúciami, sledovať „kultúrnu infraštruktúru Slovákov v Chorvátsku“, s cieľom projekcie jej rozvoja.

Oblasť pôsobenia
– koordinácia ustanovizní, matíc slovenských a občianskych združení Slovákov, ktoré pôsobia na území Chorvátskej republiky
– zakladanie zbierok a usporadúvanie tvorivých dielní
– zber, spracovávanie, ochrana a vystavovanie muzeálneho a archívneho materiálu
– integrálna prezentácia a ochrana kultúrneho dedičstva Slovákov v Chorvátsku, spolupráca s kompetentnými inštitúciami pre ochranu kultúrnych pamiatok a dozor nad stavom stavieb ako súčastí kultúrneho dedičstva
– organizácia prednášok, výstav, koncertov a festivalov, prezentácií, hudobno-scénických predstavení, organizovanie kultúrnych podujatí, prehliadok, výročí a odborných stretnutí
– informatívna, vydavateľská a knižničná činnosť
– organizácia vyučovania slovenského jazyka v menšinových združeniach a ustanovizniach pre deti predškolského a školského veku

Pôsobenie
Dňa 8. júla 2011 Vláda Chorvátskej republiky a Slovenské kultúrne centrum Našice podpísali Dohodu o spolufinancovaní Slovenského kultúrneho centra Našice, ktorou sú prostredníctvom Ministerstva kultúry Chorvátskej republiky zabezpečené mzdové prostriedky pre zamestnancov SKC Našice. V SKC Našice sú zamestnané dve osoby. Riaditeľka Sandra Kralj Vukšić je doktorka etnológie, magisterka slovenského jazyka a literatúry, absolvovala štátnu skúšku z pedagogických predmetov, je súdna tlmočníčka z a do slovenského jazyka. Kustódka je Tatjana Seničanin, magisterka muzeológie a spravovania kultúrneho dedičstva, magisterka vyučovania slovakistiky a bakalárka archeológie, a v súčastnosti tiež vykonáva funkciu šéfredaktorky kultúrno-spoločenského časopisu Slovákov v Chorvátsku Prameň. V priebehu rozvoja SKC Našice sa bude uskutočňovať edukácia zamestnancov; v rámci poskytovania služieb je naplánované aj angažovanie externých odborných spolupracovníkov.

Financovanie

Slovenské kultúrne centrum Našice je financované zo štátneho rozpočtu Chorvátskej republiky, ako aj zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Mzdy zamestnancov Slovenského kultúrneho centra Našice zabespečuje Ministerstvo kultúry Chorvátskej republiky.

 

 

Scroll to Top