Poziv na dostavu ponuda za nabavu i izvođenje građevinskih i obrtničkih radova, radova na konstrukciji, na elektroinstalacijama jake i slabe struje te radovi na vodovodu i kanalizaciji na objektu Slovačkog centra za kulturu Našice

Poziv na dostavu ponuda za za nabavu i izvodenje gradevinskih i obrtnickih radova

1 detaljno specificiran troskovnik za radove EUR

2 obrazac- ponudbeni list

3 Izjava o dostavi jamstva

Scroll to Top