Poziv na dostavu ponuda za nabavu i izvođenje građevinskih i obrtničkih radova, radova na konstrukciji, na elektroinstalacijama jake i slabe struju te instalacijama plina, grijanja i hlađenja na objektu Slovačkog centra za kulturu Našice

0 – Poziv na dostavu ponuda za nabavu i izvođenje građevinskih i obrtničkih radova…

1 – detaljno specificiran troškovnik za radove

2 – obrazac- ponudbeni list

3 – Izjava o dostavi jamstva

Scroll to Top