Dávame do pozornosti – Letná škola divadla a tvorivej dramatiky

Slovenské kultúrne centrum Našice dáva do pozornosti informáciu o možnosti účasti na programe Letná škola divadla a tvorivej dramatiky. SKC Našice iba sprostredkováva informáciu, záujemca si výdavky, ako aj organizáciu cesty zabezpečuje sám.

Na základe požiadavky MŠVVaM SR, ktoré po viacerých rokoch navýšilo rozpočet na letné vzdelávacie podujatia pre deti Slovákov žijúcich v zahraničí, Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí opätovne pripravilo špecializované vzdelávacie podujatia, ktoré realizovalo aj v minulosti. Požiadavka ministerstva smerovala ku umeleckým vzdelávacím pobytom. Takým je aj Letná škola divadla a tvorivej dramatiky, ktorá sa bude konať v Banskej Bystrici 10. – 17. augusta 2024. Odbornou garantkou a realizátorkou pobytu je Mgr. art. Katarína Mišíková Hitzingerová, ArtD., ktorá zostavila kvalitný a odborný realizačný tím.

Letná škola tvorivej dramatiky a divadla prináša vo svojej základnej koncepcii niekoľko veľmi dôležitých aspektov: skvalitnenie komunikácie v slovenčine pre najmladšiu generáciu, ktorá v mnohých prípadoch prichádza do styku so slovenským jazykom cez rodinných príslušníkov, ale niekedy i náhodne. Jej deformovanie sa deje implementáciou slov z úradného jazyka danej krajiny, v ktorej deti žijú. Ďalším aspektom je vzájomná interakcia s inými národnosťami, ktorých práve slovenský jazyk je vo väčšine jedinou spoločnou črtou. Transformácia v používaní slovenského jazyka do hry, je tou najlepšou formou ako sa dieťa naučí spisovnému jazyku cez odborné vedenie lektorov a to zážitkovou formou v podobe divadla a tvorivej dramatiky. Princíp tvorivej dramatiky je najoverenejšou metódou vhodnou pre ktorýkoľvek všeobecno – vzdelávací predmet najmä na základných a stredných školách. Tábor sa bude teda opierať o princípy tvorivej dramatiky, ktorá používa divadelné prostriedky pre interaktívnu výučbu.

V prílohe Letná škola tvorivej dramatiky a divadla_anotacia.docx posielame charakteristiku letného tábora. Prihlášky budú zverejnené na Kalendár podujatí | Slovak (minedu.sk), akonáhle ich schváli p. riaditeľka Malíková. Link na prihlasovanie pošleme dodatočne aj ako odpoveď tohto e-mailu.

Čo sa týka podmienok účasti, potrebné je, aby deti ako aj sprevádzajúci pedagógovia mali záujem o divadlo, aby mali vzťah k divadlu alebo umeleckému prednesu a nemali strach z vystúpenia pred verejnosťou. Účastníci (deti a sprevádzajúci pedagógovia) nemusia mať nevyhnutné divadelné skúsenosti ale je podstatné mať túžbu realizovať divadelnú činnosť (či už divadlo, prednes, detské besiedky a tomu pod.), lebo tábor sa bude venovať iba divadelnej činnosti a kultivovaniu slovenského jazyka v detskej divadelnej produkcii.

Scroll to Top