Metodické stretnutie lektorov slovenského jazyka zo Slovenska a Chorvátska

Dňa 26. augusta 2020 sa v Slovenskom kultúrnom centre v Našiciach konalo metodické stretnutie lektoriek z Jazykovej a odbornej prípravy (ÚJOP) Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave s kolegami, učiteľmi zo základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v Chorvátsku. Stretnutie bolo súčasťou plánovanej mobility európskeho projektu v rámci programu Erasmus+ pod názvom Teória verzus prax v jazykovej a odbornej príprave krajanov. Augustové školenie kontinuálneho vzdelávania učiteľov bolo presunuté z pôvodne plánovaného stretnutia z apríla 2020 na záver prázdnin, a to z epidemiologických dôvodov šírenia koronavírusu počas druhého semestra školského roka. Stretnutie sa realizovalo v súlade s dodržiavaním všetkých bezpečnostných opatrení a zároveň sa tematicky týkalo práve novovzniknutej situácie v školstve – formami distančného vzdelávania a možností online výučby.

Poslednej mobilitnej aktivity vzdelávania dospelých sa zo Slovenska zúčastnili metodička slovenského jazyka PhDr. Katarína Nevrlová a lektorka slovenského jazyka Mgr. Katarína Chlpíková. Lektorky dňa 25. augusta 2020 rokovali s riaditeľkou SKC v Našiciach s dr.sc. Sandrou Kralj Vukšić o priebehu práce na projekte a o záverečnej správe pre národnú projektovú agentúru. Na ďalší deň sa lektorky spolu s riaditeľkou SKC a poradcom pre výučbu slovenského materinského jazyka Andrijom Kuricom stretli s učiteľmi slovenského jazyka: Anou Maroševićovu, Boženkou Dasovićovou, Jelenou Dejanovićovou, Vlatkom Miksadom a Dominikom Rajačićom Cieľom stretnutia všetkých lektorov bolo nielen odborné školenie o didaktických metódach dištančného vyučovania, ale najmä interaktívne zdieľanie praktických znalostí z online výučby zahraničných študentov a žiakov zo škôl v Slavónii s vyučovacím jazykom slovenským. V úvode sme si vymenili skúseností z diaľkových kurzov slovenčiny a prediskutovali sme výhody a nevýhody dištančnej výučby oproti klasickému štúdiu v triede. Spomenuli sme rôzne spôsoby využívania komunikačných aplikácií, videohovorov, e-learningových stránok a iných audiovizuálnych pomôcok, ktoré sa dajú uplatniť vo výučbe na diaľku. Zhodnotili sme vzniknutú situáciu ako o niečo komplikovanejšiu, hlavne v príprave učiteľov a následne v príprave, resp. v samoštúdiu žiakov, v spätnej väzbe i z aspektu dlhodobej efektivity a udržania motivácie takéhoto spôsobu učenia cudzieho jazyka pre dospelých študentov i žiakov stredných a základných škôl.

V prezentácii sa lektorky ďalej venovali elektronickému testovaniu zahraničných študentov v písomných online testoch a v ústnom online testovaní, ktoré v ÚJOPe po prvýkrát realizovali pre denných študentov v záverečných skúškach i pre ostatných prihlásených klientov. Pri transformácii skúšok a testovanie jazykových kompetencií online bolo potrebné preformátovať testy na digitálnu formu, čo bolo časovo veľmi náročné. Ústne skúšky mali podobne svoje špecifiká, ktoré sa museli brať do úvahy. Zmenené bolo prihlasovanie cez videohovory, overovanie totožnosti klientov, technickej funkčnosti, priebeh ústnej skúšky a dialógov, zdieľanie textov pri čítaní s porozumením a mnoho iných inovácií, ktoré s tým súvisia. Na konci odborného stretnutia zúčastnení učitelia mali priestor na ďalšiu debatu o vyučovacích metódach gramatického systému slovenčiny pre začiatočníkov, o postupe a systematizácii komplikovanejších gramatických javov pri osvojovaní si jazyka formou zjednodušeného vysvetľovania, napr. poradie pádov, slovesných vzorov a skupín.

Na záver si dovolíme skonštatovať, že stretnutia s lektormi v Našiciach boli pre slovenské lektorky podnetné a motivačné s príjemnou priateľskou atmosférou. Ďakujeme, že sme mali príležitosť podeliť sa o našu teóriu i prax. Rovnako sme načerpali praktické skúsenosti, nápady i metódy hravého učenia od výborných lektorov, ktorí sa venujú deťom v školách s menšinovým slovenským jazykom v Chorvátsku, a ktorých sme mali možnosť vidieť pri práci v školách v Iloku a Jelisavci.

Tiež by sme radi poďakovali Slovenskému kultúrnemu centru Našice – pani riaditeľke Sandre Kralj Vukšić a jej kolegyni Tatjane Seničaninovej za vynikajúcu spoluprácu, podporu a ochotu počas dvojročného trvania projektu, za sprostredkovanie stretnutí s učiteľmi v Chorvátsku a množstvo cenných informácií, ktoré nám pomohli skvalitniť prácu s krajanskými lektormi a krajanmi, Slovákmi žijúcimi v slavónskej časti Chorvátska. Veríme, že naša progresívna spolupráca bude pokračovať do budúcnosti a udržíme si naďalej fungujúcu medzinárodnú kooperáciu ako partnerské inštitúcie.

PhDr. Katarína Nevrlová
metodička pre slovenčinu ako cudzí jazyk
ÚJOP CĎV UK

Scroll to Top