Kategória: Školstvo

Informácie o štúdiu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici na akademický rok 2021/2022

Informácie o štúdiu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici na akademický rok 2021/2022

V brožúre Informácie o štúdiu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici na akademický rok 2021/2022, sú uvedené podrobné informácie o možnostiach štúdia na fakultách Univerzity Mateja Bela, termíny podania prihlášok, termíny konania prijímacích pohovorov a podmienky prijatia na jednotlivé študijné programy, ktoré ponúkajú fakulty UMB. Online verziu brožúr nájdete na stránke: https://www.umb.sk/studium/uchadzac/studijne-programy/ponuka-studia-na-ar-2021-2022/ spolu s […]

JaSom v Novom Sade

JaSom v Novom Sade

Aktivitamy v Srbsku bola úspešne ukončená prvá fázu projektu JaSom. Dňoch 19.-23.10.2020 v Novom Sade boli realizované dve aktivity. Školiace podujatie v dňoch 19. – 21.10.2020 bolo realizované so študentmi na pôde Oddelenia slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade. Nadnárodné stretnutie sa konalo v dňoch 22. a23.10.2020 na ktorom partneri prezentovali doterajšie počiny v […]

Metodické stretnutie lektorov slovenského jazyka zo Slovenska a Chorvátska

Metodické stretnutie lektorov slovenského jazyka zo Slovenska a Chorvátska

Dňa 26. augusta 2020 sa v Slovenskom kultúrnom centre v Našiciach konalo metodické stretnutie lektoriek z Jazykovej a odbornej prípravy (ÚJOP) Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave s kolegami, učiteľmi zo základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v Chorvátsku. Stretnutie bolo súčasťou plánovanej mobility európskeho projektu v rámci programu Erasmus+ pod názvom […]

V Našiciach sa stretli chorvátski učitelia slovenského jazyka a lektorky zo Slovenska

V Našiciach sa stretli chorvátski učitelia slovenského jazyka a lektorky zo Slovenska

Druhé pracovné stretnutie chorvátskych pedagógov slovenského jazyka v roku 2020 sa uskutočnilo v súlade s opatreniami súvisiacimi so stavom Covid-19 v stredu 26. augusta v Našiciach. Stretnutie sa po prvýkrát konalo v priestoroch Slovenského kultúrneho centra Našice, kde v prítomnosti Andriju Kurica, školského dozorcu – poradcu pre výučbu slovenského materinského jazyka, učiteľov slovenského jazyka, ktorí […]

Pozastavenie vlastivedného pobytu na Slovensku – Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Gratulujeme víťazom 27. ročníka súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko v krajanskej kategórii, najmä Mariu Maroševć a Katje Kuricovej. V súvislosti s rizikom šírenia koronavírusu ÚSŽZ pozastavuje prípravu všetkých podujatí na Slovensku, ktoré organizuje. Žiaľ, v termíne 20. – 24. mája 2020 sa neuskutoční ani pobyt žiakov – ocenených účastníkov súťaže Prečo […]

Dielňa v organizácii MVV ChR

Dielňa v organizácii MVV ChR

S cieľom čo najkvalitnejšej prípravy prihlášok a plnenia stanovených kritérií verejných výziev na prihlasovanie programov a projektov 12. marca 2020 Ministerstvo vedy a vzdelávania uskutočnilo dve informačné dielne. Na dielňach pod vedením Darije Skoko, ktoré sa konalo na Ministerstve vedy a vzdelávania v Záhrebe, sa zúčastnili zástupcovia občianskych združení a ustanovizní národnostných menšín, ktoré sa […]

Účasť na prezentácii výsledkov projektu Spolu v rozmanitosti

Účasť na prezentácii výsledkov projektu Spolu v rozmanitosti

Na Základnej škole Josipa Kozarca v Lipovľanoch sa vo štvrtok 27. februára uskutočnila prezentácia výsledkov dvojročného projektu Erasmus + „Spolu v rozmanitosti/Together in diversity“. Jedne z chvályhodných výsledkov projektu pre slovenskú menšinu sú: – zvýšenie počtu žiakov slovenského jazyka a kultúry v dvoch rokoch z 18 na 36 – vypracované učebné pomôcky pre výučbu slovenského […]

Ponuka vládných štipendií Slovenskej republiky na akademický rok 2020/2021 pre krajanov a podmienky poskytovania

Ponuka vládných štipendií Slovenskej republiky na akademický rok 2020/2021 pre krajanov a podmienky poskytovania

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR doručilo ZÚ Záhreb podmienky poskytovania vládnych štipendií na akademický rok 2020/2021. Ide o ponuky štipendijných miest krajanským organizáciám, ktoré spolupracujú pri výbere kandidátov na udelenie štipendií vlády SR pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Počty štipendijných miest pre Slovákov žijúcich v Chorvátsku na akademický rok 2020/2021 sú nasledovné:• na […]

Zaznamenávanie Medzinárodného dňa materinského jazyka 2020

Zaznamenávanie Medzinárodného dňa materinského jazyka 2020

V Chorvátsku v súčasnosti 440 žiakov na základných školách navštevuje hodiny slovenského jazyka a kultúry. S cieľom uvedomiť si dôležitosť materinského jazyka, Slovenské kultúrne centrum Našice v spolupráci so školami, na ktorých sa slovenský jazyk vyučuje, a pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka, každoročne pripravuje vzdelávacie podujatie. V tomto roku pracovníčky SKC Našice, riaditeľka Sandra […]

Stretnutie so štátnou tajomníčkou

Stretnutie so štátnou tajomníčkou

FOTO: Stretnutie na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Záhrebe: poradca pre vyučovanie v jazyku a písme slovenskej národnostnej menšiny Andrija Kuric, štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pani Oľga Nachtmannová, J. E. veľvyslanec Slovenskej republiky v Záhrebe Peter Susko, riaditeľka Slovenského kultúrneho centra Našice Sandra Kralj Vukšić, predseda Zväzu Slovákov Mirko Vavra. […]

Scroll to Top