Návšteva lektorov z ÚJOP CĎV UK v rámci mobility programu Erasmus+

Útvar pre jazykovú a odbornú prípravu cudzincov a krajanov Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (ÚJOP) získal finančnú podporu na európsky projekt pod názvom Teória verzus prax v jazykovej a odbornej príprave krajanov v rámci programu Erasmus+ v spolupráci s prijímajúcou inštitúciou so Slovenským kultúrnym centrom v Našiciach v Chorvátsku. 

Prioritným cieľom realizovaných mobilít lektorov zo Slovenska je podpora zvyšovania kvality vzdelávania na základných a stredných školách s vyučovacím jazykom slovenským v oblastiach so slovenskou menšinou v Chorvátsku prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania tamojších pedagogických pracovníkov. Nadväzuje na dlhodobú tradíciu udržiavania kontaktov s krajanskými spolkami Slovákov v zahraničí, ktoré podporujú rozvoj kultúry a vzdelanosti krajanov zachovávaním rodného slovenského jazyka. Zámerom vyslania lektorov z ÚJOP-u do Chorvátska počas dvojročného trvania projektu sú odborné stretnutia a školenia pre učiteľov. Neustále sa vyvíjajúce potreby trhu práce na národnej a medzinárodnej úrovni vyžadujú zvyšovanie kvalifikačnej úrovne pedagogických zamestnancov, ako aj odborných pracovníkov v oblasti vzdelávania. Prenos teoretických a praktických skúseností lektorov jazykovej a odbornej prípravy medzi pedagógov pôsobiacich v menšinovom školstve v oblasti chorvátskej Slavónie prináša skvalitnenie a modernizáciu vyučovacieho procesu a rozvíjanie vzájomnej medzinárodnej spolupráce. 

Na druhej zrealizovanej mobilite 8. mája – 11. mája v rámci spomenutého projektu sa zúčastnila vedúca metodička jazykovej a odbornej prípravy RNDr. Dana Krajčiová, metodička slovenského jazyka PhDr. Katarína Nevrlová a lektorka slovenského jazyka Mgr. Eva Stružová. Lektorky zo Slovenska sa v prvý deň mobility stretli so školským poradcom pre vyučovanie slovenského jazyka pre slovenskú národnostnú menšinu Andrejom Kuricom. Spolu rokovali o konkrétnom priebehu nasledujúcich mobilít a o aktuálnom stave vzdelávania detí zo slovenských menšín. Dňa 9. mája sa uskutočnilo stretnutie lektoriek s vedením Základnej školy Julija Benešića v Iloku. Na stretnutí bol prítomný riaditeľ školy Miroslav Bošnjak, Andrija Kuric – školský poradca pre vyučovanie slovenského jazyka pre slovenskú národnostnú menšinu, riaditeľka SKC v Našiciach dr.sc. Sandra Kraljová Vukšićová spolu s Tatjanou Seninčaninovou. 

Na stretnutí sa diskutovalo o súčasných problémoch súvisiacich s výučbou slovenského jazyka. Jedným z najpálčivejších problémov je neustále znižujúci sa počet slovensky hovoriacich detí v celej Slavónii. Na druhej strane si slovenská menšina v Iloku i v ostatných mestách a dedinách naďalej zachováva národné a kultúrne zvyklosti vďaka veľkému entuziazmu, zanieteniu a svedomitému prístupu učiteľov slovenského jazyka, ktorí pôsobia na škole. Učitelia Vlatko Miksad a Marija Pejaková systematicky vedú žiakov k láske a národnému povedomiu ku krajine a reči ich predkov. Lektorky z vysielajúcej inštitúcie sa zúčastnili na výučbe žiakov piateho, šiesteho a siedmeho ročníka na základnej škole v Iloku. 

Na hodinách sa yučovali témy Juraj Jánošík – národný hrdina a téma pamiatky UNESCO na Slovensku. Žiaci preukázali výbornú znalosť jazyka, aktívne sa zapájali do rozhovorov a pohotovo pracovali na zadaných úlohách. Aktivita žiakov samozrejme vychádza z veľmi dobrej úrovne jazykovej prípravy. Dovolíme si konštatovať, že mobilita bola prínosná pre všetky zúčastnené strany, tak pre vysielajúcu ako i pre prijímajúcu inštitúciu. Na záver by sme chceli dodať, že ambíciou tohto projektu je dlhodobo napĺňať krédo Európskej únie, ktoré hovorí o minoritách a ich právach na kvalitné vzdelávanie v materinskom jazyku, a udržiavať tak v európskom priestore jedinečnosť v rozmanitosti.

Scroll to Top