Aktivity projektu MySme realizované v Rumunsku

V rámci projektu MySme sa v dňoch 22. – 25. mája uskutočnilo stretnutie projektových partnerov u krajanov v Rumunsku. V meste Oradea a v obci Bodonoš boli zrealizované dve projektové aktivity, ktoré organizačne zabezpečoval partner z Rumunska – Teoretické lýceum Jozefa Kozáčeka v obci Bodonoš. Cieľom projektu MySme – Minoritná kultúra ako prostriedok pre sebaidentifikáciu a posilnenie inklúzie v multietnickom prostredí je vytvorenie najmenej 40 krátkych didaktických filmov, ktoré sú zamerané na komunikáciu v slovenskom jazyku, a to s dôrazom na špecifiká potrieb detí zo slovenských minoritných prostredí v zahraničí.

V utorok 23. mája sa konalo projektové stretnutie všetkých partnerov: zo Slovenska, Srbska, Francúzska a Chorvátska. Okrem nositeľov projektu Metodického centra UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí, sa na projektovom stretnutí v Rumunsku zúčastnili spolupracovníci zo Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci (Srbsko), zo Slovenskej víkendovej školy, škôlky a súboríku Margarétka v Paríži (Francúzsko) a zo Slovenského kultúrneho centra v Našiciach z Chorvátska. Potom ako zúčastnení prezentovali svoje doterajšie aktivity v rámci projektu, sa pozornosť sústredila na spresnenie nastavenia ďalších projektových aktivít. Dôraz bol kladený na špecifikáciu verifikačných podujatí v jednotlivých krajinách, ktoré vzhľadom na rôznorodosť podmienok a potrieb jednotlivých partnerských krajín budú mať rozličnú formu.

V stredu 24. mája sa všetci projektoví partneri zúčastnili aj verifikačnej dielne v Teoretickom lýceu v Bodonoši. Cieľom prebiehajúcej fázy je priamo v jednotlivých prostrediach partnerských krajín overiť, či partnermi navrhnuté témy jednotlivých didaktických filmov zodpovedajú potrebám konečnej cieľovej skupiny. Z toho dôvodu sú verifikácie plánované v prostredí detí, ale aj v prostredí ich pedagógov. V Teoretickom lýceu v Bodonoši toto overovanie prebiehalo v troch fázach. Témy sme verifikovali v prostredí žiakov školy, ich pedagógov aj v skupine seniorov, keďže jednou z tém pre Rumunsko je aj medzigeneračná spolupráca. Projektoví partneri sa zúčastnili v plnom počte, čo podľa ich vyjadrení významne prispelo k spoznaniu prostredia, v ktorom pôsobí partner z Rumunska. Všetky plánované projektové aktivity boli naplnené a výsledky prekročili pôvodne plánovaný rámec.

Previous slide
Next slide
Scroll to Top