Delegácia Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s učiteľmi a matičiarmi v Našiciach, Jelisavci, Jurjevci a Josipovci Punitovskom

Delegácia Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, v zložení predseda Milan Ján Pilip, referentka strategického-politického odboru Iveta Baloghová a redaktorka Rádio Slovakia International Rozhlasu a televízie Slovenska Ingrid Slaninková, minuli týždeň absolvovala pracovnú cestu do Chorvátska, kde sa konalo stretnutie so Slovákmi činnými v menšinovom spoločenskom živote v rôznych kútikov tejto krajiny.

V Slovenskom kultúrnom centre Našice v sobotu 31. júla delegáciu privítali riaditeľka centra Sandra Kraljová Vukšićová a kustód Marko Kurtek. Po informatívnom rozhovore o činnosti Centra nasledovala obhliadka zrekonštruovaných priestorov, v rámci ktorých sa nachádza Ústrednú knižnicu Slovákov v Chorvátsku a výstavná miestnosť. Obhliadka zahrnula aj zvyšok budovy – pivnicu a podkrovie, ktorí budú rekonštruované vďaka finančnej podpore Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Stredobodom sobotného programu v Slovenskom kultúrnom centre Našice bolo stretnutie s učiteľmi slovenského jazyka, ktorého sa zúčastnili Ana Maroševićová, Branka Kandžerová, Vlatko Miksad a Jozef Kvasnovsky. Pri tejto príležitosti predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí učiteľovi Jozefovi Kvasnovskému slávnostne odovzdal medailu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a to za celoživotný prínos v zveľaďovaní slovenskosti v Chorvátsku, odbornú a pedagogickú činnosť v živote slovenskej národnostnej menšiny, dlhoročnú redakčnú prácu v rozhlasovom vysielaní a v mesačníku Prameň, publicistickú činnosť, aktívnu organizátorskú a spolkovú prácu z aspektu uchovávania kultúrneho dedičstva a rozvíjania slovenského jazyka, a tým aj národnej identity Slovákov v Chorvátsku.

Následne učitelia predstavili školy, na ktorých pracujú, špecifika vyučovania slovenského jazyka na základných školách a výzvy, s ktorými sa stretávajú a ku ktorým boli navrhnuté možne riešenia. Delegácia počas dňa navštívila tri školy: vysunuté pracovisko Základnej školy kráľa Tomislava Našice v Markovci Našickom, Základnú školu Ivana Brníka Slováka Jelisavec a Základn úškolu Josip Kozarac Josipovec Punitovsky.

Súčasťou programu boli aj stretnutia s predstaviteľmi matíc slovneskych. V kultúrnom centre Slovákov v Jelisavci delegáciu zo Slovenska privítali matičiari, predseda matice Vlado Hulak, podpredseda Danijel Kubala, tajomníčka Antonela Topolovecová, ako aj predseda Slovenského kultúrno-umeleckého spolu Ivan Brník Slovák Marijan Marček a ďalší členovia. Prítomní oboznámili delegáciu s činnosťou matice a folkórneho súboru, prezentovali jelisavský kroj a zmienili sa o časť tanečného repertoáru z ich lokálneho prostredia, najmä jelisavskú svadbu. V Jurjevci sa stretli s členmi a vedením lokálnej matice slovenskej. Po úvodnom privítaniu predsedu Franja Drgu tajomníčka Anđela Majdišová delegáciu informovala o činnosti matice. Pri tejto príležitosti viacerí členovia boli v slovenských slávnostných krojov, ktoré boli zadovážené v priebehu minulého roka vďaka podpore Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V Josipovci Punitovskom delegácia v sprievode Mirka Vavru, školskej knihovničky Zrinky Pajeskovej, členov Matice slovenskej Josipovec Punitovský a najmä výtvarnej skupiny Kontrast, navštívila základnú školu Josip Kozarac, na výstavbu ktorej prispela aj Vlada Slovenskej republiky. Okrem školy, mali možnosť pozrieť kultúrny dom, ktoré je sídlom matice, ale aj hasičský dom a Misijné centrum svätej Zdenky Schelingovej, kde pôsobí sestrička Renata Buňová.

Ku koncu dňa delegácia navštívila futbalový turnaj „štyri slovenske dediny“, kde ich privítali predseda Zväzu Slovákov Mirko Vavra a tajomníčka Bránka Bakosvá.


Veríme, že toto stretnutie s predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi v Chorvátsku otvorí nové možnosti spolupráce a väzieb s materskou krajinou.

Slovenské kultúrne centrum v Našiciach
Sandra Kraljová Vukšićova
Milan Ján Pilip
Odovzdávanie medaily
Odovzdávanie medaily
Odovzdávanie medaily
Odovzdávanie medaily
Josip Kvasnovski
Stretnutie s učiteľmi
Spoločná fotografia
Vysunuté pracovisko Základnej školy kráľa Tomislava Našice v Markovci Našickom
Vysunuté pracovisko Základnej školy kráľa Tomislava Našice v Markovci Našickom
Základná škola Ivana Brníka Slováka Jelisavec
Základná škola Ivana Brníka Slováka Jelisavec
Matica slovenská v Jelisavci
Matica slovenská v Jelisavci
Matica slovenská v Jurjevci
Základná škola Josip Kozarac Josipovec Punitovsky
Základná škola Josip Kozarac Josipovec Punitovsky
Základná škola Josip Kozarac Josipovec Punitovsky
Misijné centrum svätej Zdenky Schelingovej
Futbalový turnaj „štyri slovenske dediny“
Scroll to Top