Informácia o ponuke vzdelávacích aktivít zabezpečovaných v priebehu roka 2022 s finančnou podporou MŠVVaŠ SR pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom

  • Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave,
  • SAS – centra pre slovenčinu ako cudzí jazyk, Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave,
  • Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici,
  • Metodického centra pre Slovákov žijúcich v zahraničí Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

v roku 2022 zabezpečuje jednotlivé vzdelávacie programy určené sa podporu vzdelávania Slovákov žijúcich v zahraničí. S realizáciou jednotlivých podujatí, vzhľadom na aktuálnu situáciu, sa počíta v online podobe. Účasť žiakov základných a stredných škôl, študentov, ako aj pedagógov pôsobiacich na školských inštitúciách zabezpečujúcich vzdelávanie v slovenskom jazyku v zahraničí sa uskutočňuje v zmysle podmienok rezortného zmluvného dokumentu – Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom vedy a vzdelávania Chorvátskej republiky na rok 2018 – 2022.

Sú to:
– miesta pre žiakov I. a II. Stupňa základných škôl na ŠKOLE ONLINE PRE DETI SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ZAHRANIČÍ,
– miesta pre žiakov I. a II. Stupňa základných škôl na DETSKÚ KRAJANSKÚ UNIVERZITU,
– miesta pre žiakov stredných škôl na VIRTUÁLNEJ MOBILNEJ UČEBNI SLOVENSKÉHO JAZYKA,
– miesta na LETNÚ UNIVERZITU SLOVENSKÉHO JAZYKA A KULTÚRY PRE KRAJANOV od 17 rokov,
– miesta na LETNÚ UNIVERZITU PRE KRAJANOV A MATURANTOV; úvod do VŠ štúdia, od 16 rokov,
– štipendijné miesta na LETNÚ ŠKOLU SLOVENSKÉHO JAZYKA A KULTÚRY – STUDIA ACADEMICA SLOVACA,
– miesta pre pedagógov materských, základných a stredných škôl vyučujúcich slovenský jazyk na WEBINÁROCH V RÁMCI ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA a na DIDAKTICKÝCH A METODICKÝCH KURZOCH.

Súčasťou ponuky je na základe dobrých ohlasov na kurzy v predchádzajúcom období séria kurzov v rámci celoživotného vzdelávania pre učiteľov, ktorí pôsobia na školách s vyučovacím jazykom slovenským/vyučovaním slovenského jazyka (termín a zameranie podľa dohovoru s organizátorom).
Pre úplnosť pripájame zostavený Kalendár vzdelávacích programov MŠVVaŠ SR pre Slovákov žijúcich v zahraničí na rok 2022, ktorý je dostupný aj v elektronickej podobe na adrese www.minedu.sk.

Kalendár vzdelávacích programov MŠVVŠ 2022

 

Scroll to Top