Medzinárodná konferencia – Úloha slovenských strednych škôl v živote dolnozemských Slovákov

V organizácii Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku a Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku sa v termine 09. – 11. septémber 2021 konala Medzinárodná konferencia pod názvom Úloha slovenských strednych škôl v živote dolnozemských Slovákov. Na konferencii sa zúčastnilo 35 odbornikov zo Slovenska, Maďarska, Srbska, Rumunska a Chorvátska. Celkovo odznielo 29 prispevkov, z ktorych viacere boli prezentovane online.

Na úvod predseda Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku Mgr. Pavel Hlásnik zdôraznil, skutočnosť, že školstvo a vzdelávanie v autochtónnych komunitách národnostných menšín je kľučovou oblasťou na udržiavanie a rozvoj tej-ktorej komunity. Dolnozemskí Slováci už tri storočia pripisovali a pripisujú adekvátny význam výchove a vzdelávaniu svojich detí v materinskom jazyku. V prvotnej fáze toho základného a neskôr aj vyššieho. Súc si vedomí tohoto významu budovali školy (najprv cirkvené a potom štátne alebo verejné) s vyučovacím jazykom slovenským, ktoré sa časom stali nielen vzdelávacími inštitúciami, ale aj kľučovymi piliermi komplexného národnostného života. Preto slovenské stredné školy na Dolnej zemi môžeme považovať za opravdové bašty slovenkosti. Ich práca sa dlhodobo odzrkadľuje na kompetenciách a zručnosti žiakov a dlhodobo aj na hodnotovej úrovni danej society, v ktorej odchovanci týchto škôl žijú a pôsobia. Práve z uvedených dôvodov je cieľom medzinárodnej konferencie Úloha slovenských stredných škôl v živote dolnozemských Slovákov analyzovať komplexnú úlohu a pôsobenie týchto jedinečných vzdelávacích inštitúcií z pohľadu pedagógov, andragógov, sociológovm, historikov, kulturológov, literátov, jazykovedcov.

Z Chorvátska sa na konferencií zúčastnilo Slovenské kultúrne centrum v Našiciach. na tému Postavenie menšinového školstva v Chorvátsku s dôrazom na vyučovanie slovenského jazyka na stredných školách hovorila riaditeľka centra Dr. sc. Sandra Kraljová Vukšićová hovorila.

Prezentáciu si môžete pozrieť tu: Úloha slovenských stredných škôl v živote dolnozemských Slovákov

Scroll to Top