Možná online registrácia na prvý online turnus vzdelávania v gescii MŠVVaŠ SR v roku 2022

Online vzdelávanie pre deti Slovákov zo zahraničia (20. – 24. 6. 2022) je vzhľadom na svoj termín vhodná aj pre skupinové pripojenie žiakov spoločne s ich pedagógom.

V roku 2022 bude online vzdelávanie zamerané na povzbudenie účastníkov ku aktívnej a prirodzenej komunikácii v slovenskom jazyku.

Základom bude prezentácia odchodu Slovákov do zahraničia v jeho jednotlivých fázach a historických súvislostiach.

Cieľom tejto prezentácie bude vzájomné informovanie sa o tom, v ktorých častiach sveta žijú alebo v minulosti žili Slováci.

Cieľom tak bude aj vzájomné poznávanie jednotlivých skupín Slovákov v zahraničí, sebaidentifikácia účastníkov online vzdelávania s konkrétnou skupinou migrácie a následné vzájomné poznanie a tolerancia medzi účastníkmi online vzdelávania.

Prezentáciu bude odborne garantovať Katedra histórie FF UMB.

V jednotlivých dňoch vzdelávania sa budú pedagógovia venovať témam: čím chceš byť, bezpečnosť na internete, ekológia, zdravý životný štýl, spoznaj svoje mesto na Slovensku.

Obsahom budú interaktívne vzdelávacie postupy prepojené s pohybom a tvorivými aktivitami.

Link na 1. Online turnus: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTQ0ZmU0ZGYtZjRkNC00YjM4LThjMjEtOWIzM2ViN2U2NGI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22553d839c-eb35-401d-b2a4-db69b228167d%22%2c%22Oid%22%3a%223bc64e58-e825-4816-bafc-55132ecf47ca%22%7d

Kontakt: https://www.umb.sk/medzinarodne-vztahy/metodicke-centrum-pre-slovakov-zijucich-v-zahranici/kontakt.html

Scroll to Top