Návšteva lektorov z UJOP CĎV UK v rámci mobility programu Erasmus+

Útvar pre jazykovú a odbornú prípravu cudzincov a krajanov Centra ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave (UJOP) získal finančnú podporu na európsky projekt pod názvom Teória verzus prax v jazykovej a odbornej príprave krajanov v rámci programu Erasmus+ v spolupráci s prijímajúcou inštitúciou so Slovenským kultúrnym centrom v Našiciach v Chorvátsku.
Prioritným cieľom realizovaných mobilít lektorov je podpora zvýšenia kvality vzdelávania na základných a stredných školách s vyučovacím jazykom slovenským v oblastiach so slovenskou menšinou v Chorvátsku prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania tamojších pedagogických pracovníkov. Nadväzuje na dlhodobú tradíciu udržiavania kontaktov s krajanskými spolkami Slovákov v zahraničí, ktoré podporujú rozvoj kultúry a vzdelanosti krajanov zachovávaním rodného slovenského jazyka ako jedného z etnoidentifikačných znakov príslušnosti k Slovensku. Zámerom vyslania lektorov z UJOPu do Chorvátska počas dvojročného trvania projektu sú odborné stretnutia a školenia pre učiteľov, ktorí tam vyučujú slovenský jazyk. Projekt smeruje k implementácii moderných inovatívnych metód, praktických didaktických postupov vo výučbe a testovaní slovenského jazyka a odborných predmetov hlavne s využitím prostriedkov informačných a komunikačných technológií. Neustále sa vyvíjajúce potreby trhu práce na národnej a medzinárodnej úrovni vyžadujú zvyšovanie kvalifikačnej úrovne pedagogických zamestnancov, ako aj odborných pracovníkov v oblasti vzdelávania. Prenos teoretických a praktických skúseností lektorov jazykovej a odbornej prípravy medzi pedagógov pôsobiacich v menšinovom školstve v oblasti chorvátskej Slavónie prinesie skvalitnenie a modernizáciu vyučovacieho procesu a rozvinutie vzájomnej medzinárodnej spolupráce. Významným dopadom je nielen rozvoj kľúčových a profesijných kompetencií učiteľov, ale aj vytváranie ich potenciálu pre budúce generácie potomkov Slovákov žijúcich v zahraničí.
Prvú mobilitu vzdelávania dospelých uskutočnila vedúca metodička jazykovej a odbornej prípravy RNDr. Dana Krajčiová a metodička slovenského jazyka PhDr. Katarína Nevrlová v dňoch 8. novembra až 11. novembra 2018. Metodičky najprv rokovali o priebehu práce na projekte s riaditeľkou SKC v Našiciach s dr.sc. Sandrou Kralj Vukšić. Taktiež spolu navštívili Základnú školu v Punitovačskom Josipovci a realizovali vzorové vyučovacie hodiny na vyučovaní slovenského jazyka v piatom a šiestom ročníku, kde vyučuje slovenský jazyk lektorka Boženka Dasovićová. Dňa 10. novembra 2018 sa vyslané lektorky zúčastnili literárno-recitačno-dramatického programu Slovenčina moja 2018, ktorá je jedinečnou prehliadkou vystúpení žiakov zo škôl, kde pokračujú v pestovaní slovenského jazyka podľa modelu C. Bola to vhodná príležitosť stretnúť sa s učiteľmi slovenského jazyka v Chorvátsku, s poradcom pre slovenský jazyk Andrijom Kuricom, s významnými zástupcami mnohých slovenských inštitúcii, Zväzu Slovákov a Matíc slovenských, ale aj s riaditeľmi škôl, v ktorých prebieha výučba slovenského jazyka.
Veríme, že mobilita bude prínosná pre všetky zúčastnené strany, tak pre vysielajúcu ako i pre prijímajúce inštitúcie. Očakávame otvorenú diskusiu s odborníkmi zaoberajúcimi sa problematikou vzdelávania v národnostných školách v zahraničí s možnosťou aplikácie zistených požiadaviek a potrieb učiteľov preniesť do zmien v legislatíve a politiky podporujúcej vzdelávanie Slovákov v zahraničí. Ambíciou projektu je dlhodobo napĺňať krédo Európskej únie, ktoré hovorí o minoritách a ich právach na kvalitné vzdelávanie v materinskom jazyku, a tým v európskom priestore udržiavať jedinečnosť v rozmanitosti.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top