Pracovné stretnutie chorvátskych pedagógov slovenského jazyka

Prvé pracovné stretnutie chorvátskych pedagógov slovenského jazyka v roku 2021 sa uskutočnilo vo štvrtok 4. novembra a to online, v súlade so snahou čeliť pandémií Kovidu 19.

Stretnutie zorganizovala riaditeľka Slovenského kultúrneho centra Našice Sandra Kraljová Vukšićová prostredníctvom zoom aplikácie, ktorej technické úskalia úspešne prekonali všetci účastníci stretnutia – učitelia slovenského jazyka, ktorí pôsobia v Chorvátsku na základných a stredných školách: Ana Maroševićová, Boženka Dasovićová, Vlatko Miksad, Branka Kandžerová, Jelena Dejanovičová a Dominik Rajačić.

Po úspešnom prerokovaní denného poriadku stretnutie pokračovalo diskusiou, v rámci ktorej bolo navrhnuté riešiť prípravu nových učebníc k predmetu slovenský jazyk a kultúra.
Záver stretnutia bol zameraný na návrh projektov pre budúci kalendárny rok, počas ktorého je v pláne podujatie Slovenčina moja uskutočniť v spolupráci so Základnou školou Ivan Brnik Slovák v Jelisavci.

Ako aj v predošlom, aj v tomto školskom roku pandémia Kovid 19 sťažuje realizáciu klasickej výučby v školských triedach. Pomerne časté je online vyučovanie, čo učitelia statočne zvládajú, ale s obavou, že tento model výučby ukáže značné nedostatky, a to hlavne v znalostiach žiakov, čo negatívne ovplyvní ich budúce kompetencie.

Scroll to Top