Prvé nadnárodné stretnutie k projektu My Sme v Banskej Bystrici 14. – 16. novembra 2022

V priestoroch novej budovy Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa v dňoch 15. – 16. novembra 2022 konalo prvé nadnárodné stretnutie partnerov z Chorvátska, Rumunska, Srbska, Francúzska a Slovenska. Témou rokovania bol projekt: Minoritná kultúra ako prostriedok pre sebaidentifikáciu a posilnenie inklúzie v multietnickom prostredí (My Sme), ktorý bol Univerzite Mateja Bela schválený Národnou agentúrou Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu vo Výzve 2022, ako jeden z dvoch schválených projektov.

V prvý deň stretnutia o programe Erasmus+, o oprávnených kategóriách výdavkov, základných pravidlách čerpania grantu a administratívnom manažmente projektu partnerov informovala Ing. Zuzana Kvetková, finančná manažérka pre medzinárodné projekty z Univerzitného centra pre medzinárodné projekty, ktorá je aj finančnou manažérkou projektu.

Nasledovný deň bol zameraný na samotný projekt, predstavenie projektových partnerov a rozdelenie projektových aktivít. V úvode rokovania partnerov projektu a všetkých zúčastnených pozdravila prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD., ktorá je zároveň aj garantkou projektu. Vo svojom príhovore stručne vyzdvihla význam a ciele tohto projektu pre Univerzitu Mateja Bela, ako aj snahu Metodického centra UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktoré projekt pripravilo a bude jeho hlavným riešiteľom v nadchádzajúcom trojročnom období (2022 – 2025). Hlavnou riešiteľkou projektu je PhDr. Zuzana Drugová z Metodického centra UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Partnermi projektu sú: Slovenské kultúrne centrum v Našiciach (Chorvátsko), Slovenské vojvodinské divadlo (Srbsko), Teoretické lýceum Jozef Kozáček v Bodonoši (Rumunsko) a Slovenská materská škola Margarétka z Paríža (Francúzsko). Prvého stretnutia sa zúčastnili: Sandra Kraljová Vukšićová, Tatjana Seničaninová, Viera Krstovská, Jaroslav Chalupka, Alexandru Mlinarcsik, Andreia Albinka Mlinarcsiková, Zuzana Colinet Fodorová, Matúš Druga, Martin Urban, Katarína Hitzingerová, Ján Chrťan a Radka Cachovanová.

Projekt My Sme bol podaný v oblasti KA2 Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami (Partnerstvá pre spoluprácu – Kooperačné partnerstvá). Cieľom projektu je príprava didaktických filmov, určených úplným začiatočníkom a skupinám, ktoré majú záujem vzdelávať deti v slovenskom jazyku, ale nesmerujú k absolvovaniu rozdielových skúšok na Slovensku. Vzdelávacie filmy budú premyslené tak, aby sa deti aj ďalší začiatočníci naučili komunikovať v slovenskom jazyku čím prirodzenejším spôsobom. Materiálnym výsledkom projektu bude databáza najmenej 40 online dostupných didaktických filmov. Po obsahovej stránke budú filmy rámcované v 4 tematických okruhoch (Prvky kultúry, Tradičná kultúra vlastného prostredia, Medzigeneračná spolupráca a Dramatické umenie vo vzdelávaní) a každú z tém bude garantovať jedna z partnerských krajín.

Odborným garantom didaktických postupov budú odborníci UMB a externí spolupracovníci MC UMB. Filmy (animované aj dokumentárne) budú so slovenským jazykom pracovať na príklade rôznych životných situácií a budú obsahovať aj základné informácie o zvolených názorných témach z oblasti kultúry. V tejto forme budú filmy kľúčovou významnou podporou pre činnosť učiteľov v slovenských školách v zahraničí, ale aj pre príslušníkov ďalších pedagogických profesií, ktoré so slovenskými deťmi v minoritných prostrediach pracujú v slovenských vzdelávacích centrách, krúžkoch a súboroch. Stretnutie prebehlo podľa pripraveného programu a všetci zúčastnení projektoví partneri obdržali po ukončení stretnutia certifikáty o účasti, rozdelili si projektové aktivity a stanovili si termín ďalšieho stretnutia.

PhDr. Zuzana Drugová

Scroll to Top