SKC Našice na medzinárodnej konferencii v Nadlaku

V dňoch 16. až 18. marca sa v rumunskom Nadlaku uskutočnilo odovzdávanie ceny Ondreja Štefanka a dvojdňová medzinárodná konferencia organizovaná Kultúrnou a vedeckou spoločnosťou Ivana Kraska a Demokratickým zväzom Slovákov a Čechov v Rumunsku. Účastníci konferencie – vedeckí a kultúrni pracovníci zo slovenského vysťahovalectva a Slovenska – prezentovali na tému Združenia, spolky, organizácie a inštitúcie dolnozemských Slovákov.

Príspevkom ku konferencii, ktorej cieľom je zmapovať, charakterizovať, zaznamenať rozsah činnosti a predstaviť rôzne formy spoločenského a inštitucionálneho združovania slovenských národných enkláv na Dolnej zemi, bola aj účasť pracovníčok Slovenského kultúrneho centra Našice. Príspevok s názvom Diachrónia strešnej organizácie našich Slovákov na Dolnej zemi priblížil prítomným organizáciu spoločenského života Slovákov v oblasti Slavónie a Sriemu od osídlenia týchto oblastí až po súčasnosť. Bohatý program konferencie, na ktorom odznelo okolo päťdesiat príspevkov, bude zaznamenaný vo forme zborníka.

Scroll to Top