Slovenské kultúrne centrum Našice získalo cenu Agitō pro minoricā Slovacā

Dňa 17. októbra sa konala oslava 30. výročia vzniku Metodického centra Univerzity Mateja Bela pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Metodické centrum pripravuje pre krajanov vzdelávacie podujatia na ktorých sa zúčastňujú žiaci a učitelia, a ktoré za ten čas 30tých rokov absolvovalo viac ako 13.500 pedagógov i žiakov. Z Chorvátska sa na ich programoch zúčastňujú najmä v Škole v prírode a na školeniach pedagógov.

Toto centrum sa aktívne podieľa aj na európskych projektoch a Slovenské kultúrne centrum Našice je jeden z jeho partnerov po druhýkrát – jeden projekt je úspešné ukončený, druhy je vo fázy realizácie. Keďže súčasťou oslavy výročia bola aj konferencia pod názvom Dolnozemskí Slováci ako téma spoločenských vied na Slovensku, využitá bola možnosť a formou panelovej diskusie bol predstavený spoločný projekt Minoritná kultúra ako prostriedok pre sebaidentifikáciu a posilnenie inklúzie v multietnickom prostredí.

Pri príležitosti 30. výročia Metodického centra Univerzity Mateja Bela pre Slovákov žijúcich v zahraničí rektor UMB Vladimír Hiadlovský udelil cenu Agitō pro minoricā Slovacā spolu 9 oceneným – siedmym zo zahraničia a dvom zo Slovenska a ocenenia získali aj 12 dlhoroční spolupracovníci.

Cele podujatie sa konalo v Slávnostnej aule Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Za účasti významných hostí, zahraničných a domácich spolupracovníkov Metodického centra UMB, cenu za Slovenské kultúrne centrum Našice ako aj osobný ďakovný list prebrala riaditeľka Sandra Kraljová Vukšićová.

Cena Agitō pro minoricā Slovacā bola udelená za systematickú prácu v prospech zachovania slovenskej minority v Chorvátsku, s dôrazom na vzdelávanie mladých generácií, odborné činnosti, podporu kultúrnych podujatí a aktívnu účasť na projektoch Metodického centra.

Keďže Slovenské kultúrne centrum Našice pôsobí len 12 rokov, iste je najmladšia inštitúcia, ktorá cenu získala. A prijatie ceny od rektora v spoločnosti etablovaných krajanských organizácii, a za prítomnosti predsedu ÚSŽZ Miloša Koterca, zástupcov univerzity a predstaviteľov krajanských organizácií naznačuje, že Centrum je v zahraničí a najmä na Slovensku v realizácii vzdelávacích programov etablovaný ako rovnocenný partner univerzitám či jej oddeleniam.

Scroll to Top