Valné zhromaždenie Zväzu Slovákov

Valné zhromaždenie Zväzu Slovákov v Chorvátskej republike sa uskutočnilo 28. decembra 2019 so začiatkom o 13. hodine v Národnom dome v Međurići. Prednesom chorvátskej a slovenskej hymny slávnostne ho otvorili členovia dychovej hudby Českej besedy v Međurići. Potom sa v krátkom kultúrno-umeleckom programe predstavili hostitelia – členovia speváckej skupiny Orava MS v Međurići a hostia zo speváckej skupiny Hlas ČB v Međurići.

Po otvorení bol prijatý denný a rokovací poriadok zhromaždenia, volenie pracovného predsedníctva, verifikačnej a záverovej komisie, ako aj zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice. Zhromaždenie viedlo pracovné predsedníctvo na čele s predsedom Zväzu Mirkom Vavrom, členmi Jozefom Jozefčikom a Anđelou Majdišovou.

Zhromaždenia sa zúčastnili poslanci všetkých matíc slovenských okrem MS v Zokom Gaji a MS v Radoši. Prítomní boli aj vzácni hostia: poslanec za českú a slovenskú národnostnú menšinu v Chorvátskom parlamente Vladimir Bilek, primátor mesta Kutina Zlatko Babić, zástupca predsedu Mestskej rady mesta Kutina Ivica Glibo a predseda Miestneho výboru v Međurići Zlatko Stjepanek.

Bola podaná správa o činnosti a finančná správa na rok 2018 a správa dozorného výboru pre Zväz Slovákov, ako aj pre Slovenské kultúrne centrum v Našiciach. Taktiež bol predstavený plán činnosti a finančný plán na rok 2020 ako pre Zväz tak aj pre Centrum. Správy a plány po diskusii boli schválené prítomnými delegátmi.

Scroll to Top