Výzva na podávanie návrhov na Cenu Pro Cultura Slovaca za prínos v oblasti kultúry dolnozemských Slovákov za rok 2020

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov (Srbsko),
Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku (Maďarsko) a
Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku (Rumunsko)
(zriaďovatelia Ceny Pro Cultura Slovaca)

vyzývajú organizácie Slovákov žijúcich v zahraničí so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ako aj organizácie so sídlom v Slovenskej republike, ktoré majú vo svojom predmete činnosti problematiku Slovákov žijúcich v zahraničí, aby podľa priloženého Štatútu Ceny Pro Cultura Slovaca navrhli
potenciálnych ocenených na rok 2020, a to najneskôr do 29. februára 2020 e-mailom na: uksm@slovaci.hu, oszo@slovaci.hu a následne aj v tlačenej podobe na adresu Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (1114 Budapest, Fadrusz u. 11/a, Maďarsko).

Cena Pro Cultura Slovaca sa udeľuje každoročne pri príležitosti Svetového dňa kultúrneho dedičstva (18. apríl) počnúc rokom 2018 za prínos v oblasti kultúry dolnozemských Slovákov. Zriaďovatelia ceny môžu udeliť každoročne aj Pamätné listy za prínos v oblasti kultúry dolnozemských Slovákov. Cenu alebo pamätný list môžu získať fyzické osoby alebo právnické osoby z komunít dolnozemských Slovákov (Chorvátsko, Maďarsko, Rumunsko a Srbsko), alebo zo Slovenskej republiky, ak svojou činnosťou výrazne a dlhodobo prispeli k rozvoju slovenskej národnostnej kultúry na Dolnej zemi.

Cena Pro Cultura Slovaca sa udeľuje:

a) za prínos v oblasti ľudovej kultúry;
b) za prínos v oblasti divadelného umenia a umeleckého prednesu;
c) za prínos v oblasti výtvarného umenia;
d) za prínos v oblasti hudobného umenia;
e) za prínos v oblasti tvorby a realizácie významných kultúrnych podujatí;
f) za prínos v oblasti audiovizuálnej tvorby;
g) za činnosť vo vedení kultúrno-umeleckých telies tradičnej a modernej kultúry;
h) za úspešné riadenie kultúrnych ustanovizní;
i) za šírenie dobrého mena slovenského dolnozemského umenia a kultúry doma a v zahraničí;
j) za dlhodobú podporu slovenského dolnozemského umenia a kultúry, za ich prezentáciu a propagáciu;
k) za vedecko-výskumnú činnosť v oblasti kultúry dolnozemských Slovákov;
l) za mimoriadny kultúrny počin v slovenskom dolnozemskom i zahraničnom kontexte.

Prihláška: ProCulturaSlovaca_prihlaska_2020
Štatút: Pro_cultura_slovaca_statut_so_zmenami_2019

Scroll to Top