Zasadnutie Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ – Sekcia pre strednú, južnú a východnú Európu

Dňa 6. mája sa v hoteli Sorea Regia v Bratislave uskutočnilo pravidelné zasadnutie školskej komisie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu. Členovia komisie sa na svojom zasadnutí vzájomne informujú o aktuálnej situácii ohľadom národnostného školstva a riešia špecifické problémy krajanov v oblasti školstva a vzdelávania v jednotlivých domovských krajinách. Riešenia otvorených otázok sa hľadajú v spolupráci s prítomnými zástupcami rezortu školstva a s predstaviteľmi relevantných vzdelávacích inštitúcií na Slovensku.

Na májovom zasadnutí v Bratislave sa členom komisie predstavila nová predsedníčka ÚSŽZ Dagmar Repčeková. Účastníkov prišla pozdraviť aj predsedníčka Výboru pre vzdelávanie NR SR poslankyňa Paula Puškárová. Za Ministerstvo školstva, vývoja, výskumu a mládeže sa zúčastnila Martina Malíková a za Univerzitu Mateja Bela prorektorka Miroslava Knapková. Prítomní členovia komisie boli zástupcovia Maďarska, Rumunska, Srbska, Chorvátska a Poľska.

Zo strany ÚSŽZ boli členovia komisie oboznámení so zámermi politiky ÚSŽZ na nasledujúce obdobie, ako aj s plánmi na urýchlenie procesu digitalizácie v rámci ÚSŽZ. ÚSŽZ tohto roku organizuje svoje pravidelné podujatie, Stálu konferenciu Slovensko a Slováci v zahraničí, a to v dňoch 24. – 25. októbra 2024 v Bratislave. Oblasť školstva a vzdelávania Slovákov v zahraničí ostáva naďalej prioritou úradu, čo bude odzrkadlené aj v rámci programu Stálej konferencie, kde bude oblasť vzdelávania pokrytá ako samostatný diskusný blok.

ÚSŽZ pokračuje tohto roku aj s pravidelnými turnusmi letných táborov pre krajanské deti Krajanské leto, ktoré budú opäť v organizácii UMB a Akadémie vzdelávania v Martine.

Úrad má záujem hľadať formy zapojenia slovenských detí v zahraničí do súťaží a olympiád, ktoré prebiehajú v rámci SR pre slovenské deti. Podobne ako súťaž Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko, kde je vytvorená špeciálna kategória pre literárne práce detí zo zahraničia. Ak by zapojenie detí zo zahraničia priamo do súťaže nebolo možné, je potrebné hľadať priestor na spoluprácu, ktorá môže viesť v vzájomnému obohateniu slovenských účastníkov, aj hostí zo slovenských škôl v zahraničí. Najjednoduchšia a najrýchlejšia forma spolupráce by mohla byť forma spoločného projektu, pričom by víťazi lokálnych súťaží v zahraničí mohli prísť na hlavný program súťaží/odovzdávania cien na Slovensko a naopak.

Členovia komisie sa zhodli na potrebe zvyšovanie povedomia o slovenskom zahraničí u slovenských žiakov, nakoľko slovenskí žiaci a študenti nemajú možnosť stretnúť sa s touto témou počas svojho štúdia. Na zasadnutí komisie bol preto prezentovaný nápad na nový projekt, zameraný na zvyšovanie povedomia o slovenskom zahraničí u slovenských žiakov. Myšlienkou je založiť novú súťaž o živote a reáliách Slovákov žijúcich v zahraničí. Myšlienka projektu bola v rámci komisie podporená, bude potrebné sa stretnúť osobitne k tejto téme a nájsť vhodného vyhlasovateľa súťaže a spoluorganizátorov.
Členovia komisie mali možnosť v rámci aktívnej diskusie prezentovať vlastné podnety ohľadom prípravy tematického bloku venovanému vzdelávaniu na Stálej konferencii úradu v októbri 2024. Medzi návrhmi boli témy ako viaczdrojové financovanie spoločných projektov a skúsenosti s takýmto financovaním, prepojenie vzdelávania s kultúrou, rešpektovanie dvoch špecifických rovín slovenského školstva v zahraničí: iná je situácia v autochtónnych komunitách a iná v západnej Európe a zámorí, komunikácia s mládežou, nové nástroje komunikácie.

Členovia komisie sa vyjadrili k aktuálnej situácii vo svojich krajinách, ako aj k podpore zo strany Slovenskej republiky v roku 2023 a plánom na rok 2024.

Za Chorvátsko sa zasadnutia zúčastnili členky komisie, riaditeľka Slovenského kultúrneho centra v Našiciach Sandra Kraljová Vukšićová a poradkyňa pre slovenský jazyk Jelena Dejanovićová. Prítomným priniesli aktuálne informácie ohľadom školských aktivít slovenských žiakov v Chorvátsku za rok 2023, zhodnotili ich zapájanie do ponuky podujatí a aktivít zo strany MŠVVaM SR a ÚSŽZ. Chorvátsko využíva ponuku aktivít v menšom rozsahu ako ostatné krajiny (Srbsko, Rumunsko a pod.), nakoľko počet žiakov a celková situácia slovenských žiakov je v Chorvátsku odlišná. Najviac rezonujú nasledovné aktivity/podujatia: literárna súťaž Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko, škola v prírode, letné tábory ÚSŽZ Krajanské leto a metodické školenia učiteľov. Pozitívne je, že chorvátska strana prispieva na cestovné pre účastníkov na niektoré podujatia.

Spolupráca s ostatnými dolnozemskými krajinami je z strany Chorvátska považovaná za úspešnú, doškoľovania učiteľov v Srbsku sa zúčastnili sa aj učitelia z Chorvátska, ako aj iných významných podujatí: konferencie v Nadlaku, odovzdávanie Ceny S. Tešedíka v Békešskej Čabe. Členky komisie pozvali prítomných na každoročné podujatie – recitačno-dramatickú prehliadku Slovenčina moja, ktorá sa v roku 2024 uskutoční 9. novembra v Míľovciach.

V rámci podpory udržania slovenčiny na univerzite v Záhrebe sa v Chorvátsku pokúsili vypísať výzvu na štipendium na štúdium slovenčiny. Aktuálne nie je dostatočný záujem študentov o štipendiá vlády SR v rámci schémy Štipendiá vlády SR pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Dôvodom môže byť aj dostatok iných schém/štipendií ako Erasmus+.

Nasledujúce zasadnutie komisie sa uskutoční výjazdovou formou na základe dohody o striedaní miesta zasadnutia každý druhý rok. Miesto a termín stretnutia bude dohodnutý neskôr.

Scroll to Top