Dávame do pozornosti – Súťaž na slovenskom festivale poézie Beniakove Chynorany

Súťažný poriadok

Hlavný organizátor: Občianske združenie Beniakove Chynorany

Spoluorganizátori:

 • Obec Chynorany
 • Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch
 • Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
 • Malokarpatské osvetové stredisko v Modre
 • Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici
 • Krajská organizácia Únie žien Slovenska Košice
 • Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši
 • Miestny odbor Matice slovenskej Chynorany

Poslanie festivalu

Slovenský festival poézie Beniakove Chynorany súťažnou formou prispieva k rozvoju slovenského umeleckého prednesu, poskytuje priestor vzájomnej konfrontácii výsledkov umeleckej tvorby recitátorov, objavuje mladé recitátorské talenty a systematickou prácou formou vzdelávacích seminárov a tvorivých dielní usmerňuje ich odborný rast. Popularizuje tvorbu významného slovenského básnika Valentína Beniaka a básnickú tvorbu autorov v európskom kontexte. Tvorivé kontakty s umeleckým prednesom v materinskom jazyku umožňuje tiež slovenským recitátorom žijúcim v zahraničí.

Podmienky súťaže

 1. Festival je celoslovenský, otvorený aj pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
 2. Súťaží sa v slovenskom jazyku, recitátor musí vedieť text naspamäť.
 3. Recitátor si do súťaže môže vybrať ľubovoľnú báseň z tvorby európskych
  autorov.
 4. Odporúčaná dĺžka prednesu – max. 7 minút.
 5. Na všetkých stupňoch súťaže platí zásada, že recitátor vystúpi s textom,
  s ktorým nesúťažil v inej recitačnej súťaži.
 6. Súťažný text z prvého stupňa súťaže môže recitátor zmeniť len na základe
  odporúčania celoslovenskej výberovej poroty.
 7. Distribúciu prihlášok a súťažného poriadku zabezpečia príslušné regionálne
  osvetové strediská v spolupráci s miestnymi odbormi a domami Matice
  slovenskej, ktoré zároveň organizujú výber recitátorov v okresoch a prihlasujú
  ich do prvého stupňa súťaže.
 8. Ak sa recitátor v predchádzajúcom kalendárnom roku zúčastnil
  celoslovenského kola niektorej recitátorskej súťaže, môže začať súťaž na
  prvom stupni. Aj v takom prípade podá prihlášku v príslušnom osvetovom
  stredisku.
 9. Spolu s prihláškou do súťaže recitátor odovzdá tri exempláre súťažného textu
  (s uvedením celého mena autora, prekladateľa a názvu textu).
 10. Súťaž je dvojstupňová.

Prvý stupeň – výberové kolá

3. novembra 2022 v Modre
10. novembra 2022 v Banskej Bystrici
11. novembra 2022 v Košiciach
16. novembra 2022 v Topoľčanoch

Výberové kolá organizujú Únia žien Slovenska Košice IV., SOS Banská Bystrica, MOS Modra a TOS Topoľčany.

Ak sa výberové kolá neuskutočnia, postup recitátorov do finále navrhujú príslušné osvetové strediská.

Druhý stupeň – celoslovenské finále festivalu

2. – 4. decembra 2022 v Chynoranoch.

O počte súťažiacich postupujúcich do finále rozhoduje celoslovenská výberová porota. Navrhne aj zaujímavé prednesy, ktoré môžu byť zaradené do sprievodného programu festivalu.

Súťažné kategórie

I. kategória – recitátori od 14 do 16 rokov ( ročníky 2008 – 2006)
II. kategória – recitátori od 17 – 19 rokov (ročníky 2005 – 2003)
III. kategória – recitátori od 20 rokov (2002 – )

Poznámka: Vekovou hranicou je 3. december 2022, termín celoslovenského kola súťaže.

Hodnotenie a ceny

Súťažné vystúpenia na prvom stupni hodnotí celoslovenská výberová porota, ktorú menuje riaditeľ súťaže a riaditeľ osvetového strediska, ktoré organizuje výberové kolo. Porotu pre celoslovenské kolo menuje riaditeľ súťaže. Súčasťou súťaže je aj verejné hodnotenie a rozbor jednotlivých súťažných vystúpení členmi odborných porôt. Hodnotiacimi kritériami sú umelecká kvalita prednesu a jeho tvorivý prínos k ďalšiemu smerovaniu umeleckého prednesu na Slovensku.

V celoslovenskom finále organizátori na návrh odbornej poroty udelia ocenenia za 1.– 3. miesto v každej vekovej kategórii.

Organizátori môžu udeliť ďalšie ceny

 • cena starostky obce Chynorany za najlepší prednes básne Valentína Beniaka
 • cenu riaditeľa súťaže za objavnú dramaturgiu a invenčnú interpretáciu
 • cenu Mariana Gajdoša za najlepší prednes slovenskej klasiky
 • ďalšie ceny na návrh odbornej poroty

Cestovné, stravné, ubytovanie

Výberové kolá: súťažiacim budú uhradené cestovné náklady v zmysle zákona.
Celoslovenské kolo: súťažiacim bude okrem cestovných nákladov zabezpečené
aj ubytovanie a stravovanie v zmysle platných predpisov.

Informácie o súťaži a festivale

Riaditeľ súťaže: Mgr. Július Krajčík, tel.: 0948 299 622,
e-mail: jukraj@centrum.sk
Ján Podoba, Tribečské osvetové stredisko, Stummerova 385/16,
955 01 Topoľčany, tel.: 038/762 98 16, e-mail: podoba@toposveta.sk
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Záhradnícka 19, 971 01 Prievidza, tel.: 046/5121810, 0901 918 820, e-mail: info@rkcpd.sk

www: beniakove chynorany.sk, facebook: Beniakove Chynorany

Beniakove Chynorany 2022 – záväzná prihláška

Scroll to Top