Informácia pre samoplatcov – možnosť vzdelávania

Dovoľujeme si Vás osloviť s ponukou účasti na Jazykovej a odbornej príprave na vysokoškolské štúdium v slovenskom jazyku, ktorú inštitúcia Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave organizuje pre zahraničných študentov alebo absolventov zahraničných stredných škôl s maturitou.

Jazyková a odborná príprava cudzincov a krajanov poskytuje komplexnú prípravu na prijímacie pohovory a následné vysokoškolské štúdium.

Cieľom vzdelávacej aktivity je získať schopnosť komunikovať v slovenskom jazyku na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca, rozvíjať získané jazykové kompetencie v odbornej a jazykovej príprave na vysokoškolské štúdium, obohatiť slovnú zásobu o odbornú terminológiu a pripraviť sa na prijímacie pohovory na vysokoškolské štúdium v slovenskom jazyku.

Študenti sú zaradení do študijných skupín podľa nasledovných študijných odborov:

· medicínsko-biologické odbory,

· technické odbory,

· prírodovedné odbory,

· ekonomické odbory,

· humanitné odbory, právo.

Program začína 5-týždenným intenzívnym kurzom slovenského jazyka. Následne má kurz 30-32 hodín týždenne – slovenský jazyk a odborné predmety podľa zvoleného odboru.
Študent má možnosť bezplatných odborných konzultácií, prípadne si doplatiť ďalšie individuálne hodiny z požadovaných predmetov.

Termín na podanie prihlášky pre uchádzačov s vízovou povinnosťou: od 01.03.2020 do 15.6.2020

Termín na podanie prihlášky pre uchádzačov s platným prechodným pobytom na území SR, pre cudzincov so slovenským pasom a občanov EÚ: od 01.03.2020 do 31.7.2020

Podanie prihlášky po tomto termíne bude posudzované individuálne.

Viac informácií nájdete na:
https://cdv.uniba.sk/rvs/

Viac informácií o inštitúcii:
Útvar pre jazykovú a odbornú prípravu
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave

Ďalšie programy slovenského jazyka: http://cdv.uniba.sk/ujop/vzdelavacie-programy/

Scroll to Top