O výučbe slovenčiny v krajanskom prostredí

Na pôde Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici sa počas prvého septembrového týždňa intenzívne diskutovalo na tému krajanského školstva v zahraničí. Vďaka takmer piatim desiatkam odborníkov, ktorí si pripravili veľmi hodnotné príspevky, dosiahla medzinárodná vedecká konferencia s názvom Slovenské národnostné školstvo a zachovanie národnostného povedomia v krajinách strednej, južnej a východnej Európy veľmi vysokú odbornú i reprezentačnú úroveň. Zásluhou výborného organizátorského tímu, pod ktorý sa podpísali Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku, Asociácia slovenských pedagógov v Srbsku, Pedagogické metodické centrum v Maďarsku, ŠVK a UMB, mali poslucháči možnosť vypočuť si príspevky nielen z avizovaných častí Európy, ale i zo západnej Európy: Veľkej Británie a Írska. Medzi referujúcimi taktiež vystúpili odborníci z oblasti školstva zo Srbska, Rumunska, Maďarska, Ukrajiny, Poľska, Česka, Chorvátska a Slovenska. Zastúpení boli najmä riaditelia a učitelia škôl, metodickí pracovníci, zástupcovia krajanských organizácií i odborníci zo Slovenska.

Príspevky mali popisný i odporúčací charakter. Auditórium si vypočulo príspevky nielen z histórie slovenského školstva v zahraničí, ale najmä príspevky zamerané na aktuálny stav výučby v slovenčine i slovenčiny mimo územia Slovenskej republiky, na nedostatky i pozitíva takejto výučby, záujem krajanov o učenie slovenčiny, ako i personálne i materiálne zabezpečenie slovenských škôl a vzdelávacích centier v zahraničí. Profesor slovenského jazyka Vlatko Miksad z Chorvátska sa zúčastnil konferencie s témou Význam detského divadla v základných školách v Chorvátsku a riaditeľka Slovenského kultúrneho centra v Našicaci Sandra Kraljová Vukšićová s témou Aktuálne výzvy slovenského školstva v Chorvátsku

Odzneli návrhy na mnohé spolupráce a podporu krajanského školstva zo strany SR. O reprezentačné zastúpenie zo Slovenskej republiky sa postarali: Oľga Nachtmannová, štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR, Vladimír Hiadlovský, rektor UMB v Banskej Bystrici, Michal Kottman, generálny riaditeľ sekcie MZVaEZ SR, Ján Varšo a Peter Prochácka, predseda a podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Plénu sa prihovoril i Vladimír Skalský, predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí a Blanka Snopková, riaditeľka Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Z konferencie boli prijaté závery, ktoré budú predložené Školskej komisii ÚSŽZ, ako jeden zo zásadných dokumentov pre prácu ÚSŽZ v tejto oblasti. Organizátori tiež plánujú vydať zborník obsahujúci všetky príspevky konferencie v plnom znení.

Scroll to Top