Ponuka vládných štipendií Slovenskej republiky na akademický rok 2022/2023 pre krajanov a podmienky poskytovania

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR doručilo ZÚ Záhreb podmienky poskytovania vládnych štipendií na akademický rok 2022/2023. Ide o ponuky štipendijných miest krajanským organizáciám, ktoré spolupracujú pri výbere kandidátov na udelenie štipendií vlády SR pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
Počty štipendijných miest pre Slovákov žijúcich v Chorvátsku na akademický rok 2022/2023 sú nasledovné:

• na bakalárske/magisterské štúdium – 3,
• na doktorandské štúdium – 1.

Rozsah poskytovaných študijných odborov je uvedený v prílohe. Žiadosti o poskytnutie vládneho štipendia sa predkladajú elektronicky na www.vladnestipendia.sk, kde je dostupný aj Manuál pre uchádzačov o štipendium vlády SR so všetkými aktuálnymi informáciami. Každý uchádzač a užívateľ portálu má v prípade potreby k dispozícii technickú podporu na emailovej adrese helpdesk@studyabroad.sk alebo na tel. č.: +421 907 551 404.

Uchádzač o poskytnutie vládneho štipendia musí svoju prihlášku s kompletnými materiálmi odoslať elektronicky v termíne od 25. 03. 2022 do 30. 05. 2022.

Podmienky pre udelenie vládneho štipendia na vysokoškolské štúdium v SR upravuje zákon č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podmienkou pre získanie vládneho štipendia na štandardnú dĺžku vysokoškolského štúdia je zvládnutie slovenského jazyka na požadovanej úrovni a prijatie na štúdium vo zvolenom študijnom programe verejnej vysokej školy v SR.

Dosiahnutie znalosti slovenského jazyka u uchádzačov na požadovanej úrovni umožní vláda SR poskytnutím ročného štipendia na jazykovú a podľa potreby aj odbornú prípravu v Jazykovej a odbornej príprave Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave tak, ako uchádzačom z krajín zaradených do zoznamu ODA.

Výberová komisia MŠVVaŠ SR bude žiadosti posudzovať v súlade so základnými podmienkami pre získanie vládneho štipendia, ktoré sú:

1) nominácia krajanskej organizácie,
2) dosiahnuté študijné výsledky počas predchádzajúceho stredoškolského, resp.
vysokoškolského štúdia – študijný priemer do 4,00 z 5,00 alebo 8 z 10 (80 %),
3) zvolený študijný program (odbor) (príloha).

Žiadosti uchádzačov, ktoré nebudú vyhovovať uvedeným kritériám, nebudú výberovou
komisiou posudzované. Originály elektronicky odoslaných dokladov, akceptovaný uchádzač predloží osobne Sekcii medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR alebo
ich zašle poštou.

Rezort školstva si dovoľuje upozorniť, že bez predloženia originálnych dokladov nebude možné uskutočniť výplatu štipendia.
Štipendista je povinný dodržať termín nástupu na štúdium určený školou, ktorý je spravidla
v prvom septembrovom týždni, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30. 09. 2022.  Svojvoľné skracovanie doby štúdia oneskoreným nástupom na štúdium nie je možné akceptovať.

Priloha – Zoznam studijnych odborov v akademickom roku 2022-2023

Scroll to Top