Ponuka vládných štipendií Slovenskej republiky na akademický rok 2023/2024 pre krajanov a podmienky poskytovania

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR doručilo ZÚ Záhreb podmienky poskytovania vládnych štipendií na akademický rok 2023/2024. Ide o ponuky štipendijných miest krajanským organizáciám, ktoré spolupracujú pri výbere kandidátov na udelenie štipendií vlády SR pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
Počty štipendijných miest pre Slovákov žijúcich v Chorvátsku na akademický rok 2023/2024 sú nasledovné:

• na bakalárske/magisterské štúdium – 3,
• na doktorandské štúdium – 1.

Rozsah poskytovaných študijných odborov je uvedený v prílohe. Žiadosti o poskytnutie vládneho štipendia sa predkladajú elektronicky na www.vladnestipendia.sk, kde je dostupný aj Manuál pre uchádzačov o štipendium vlády SR so všetkými aktuálnymi informáciami. Každý uchádzač a užívateľ portálu má v prípade potreby k dispozícii technickú podporu na emailovej adrese helpdesk@studyabroad.sk alebo na tel. č.: +421 907 551 404.

Uchádzač o poskytnutie vládneho štipendia musí svoju prihlášku s kompletnými materiálmi odoslať elektronicky v termíne od 24. 03. 2023. Posledný termín elektronickej registrácie a odoslania prihlášky s kompletnými materiálmi je 30. 5. 2023. Elektronické nominácie uzatvárajú príslušné krajanské organizácie najneskôr v stredu 7. 6. 2023.

Podmienky pre udelenie vládneho štipendia na vysokoškolské štúdium v SR upravuje zákon č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podmienkou pre získanie vládneho štipendia na štandardnú dĺžku vysokoškolského štúdia je zvládnutie slovenského jazyka na požadovanej úrovni a prijatie na štúdium vo zvolenom študijnom programe verejnej vysokej školy v SR.

Dosiahnutie znalosti slovenského jazyka u uchádzačov na požadovanej úrovni umožní vláda SR poskytnutím ročného štipendia na jazykovú, a podľa potreby aj odbornú prípravu v Jazykovej a odbornej príprave Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (JOP CDV UK) tak, ako uchádzačom z krajín zaradených do zoznamu ODA.

Výberová komisia MŠVVaŠ SR bude žiadosti posudzovať v súlade so základnými podmienkami pre získanie vládneho štipendia, ktoré sú:

1) nominácia krajanskej organizácie,
2) dosiahnuté študijné výsledky počas predchádzajúceho stredoškolského, resp.
vysokoškolského štúdia – študijný priemer do 4,00 z 5,00 alebo 8 z 10 (80 %),
3) zvolený študijný program (zoznam-studijnych-odborov-2023-2024).

Žiadosti uchádzačov, ktoré nebudú vyhovovať uvedeným kritériám, nebudú výberovou komisiou posudzované. Originály elektronicky odoslaných dokladov, akceptovaný uchádzač predloží osobne Sekcii medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR alebo ich zašle poštou.

Rezort školstva si dovoľuje upozorniť, že bez predloženia originálnych dokladov nebude možné uskutočniť výplatu štipendia. Výšky poksytovaných štipendií sú uvedené v priložených finančných podmienkach pre akad. rok 2023/2024.

Štipendista je povinný dodržať termín nástupu na štúdium určený školou, ktorý je spravidla v prvom septembrovom týždni, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30. 09. 2023. Svojvoľné skracovanie doby štúdia oneskoreným nástupom na štúdium nie je možné akceptovať.

Scroll to Top