Ponuka vládných štipendií Slovenskej republiky na akademický rok 2024/2025 pre krajanov a podmienky poskytovania

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky (MŠVVM) doručilo ZÚ Záhreb podmienky poskytovania vládnych štipendií na akademický rok 2024/2025. Ide o ponuky štipendijných miest krajanským organizáciám, ktoré spolupracujú pri výbere kandidátov na udelenie štipendií vlády SR pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Počty štipendijných miest pre Slovákov žijúcich v Chorvátsku na akademický rok 2024/2025 sú nasledovné:

• na bakalárske/magisterské štúdium – 3,
• na doktorandské štúdium – 1.

Rozsah poskytovaných študijných odborov je uvedený v prílohe 1. Žiadosti o poskytnutie vládneho štipendia sa predkladajú elektronicky na www.vladnestipendia.sk, kde je dostupný aj manuál pre uchádzačov o štipendium vlády SR so všetkými aktuálnymi informáciami. Každý uchádzač a užívateľ portálu má v prípade potreby k dispozícii technickú podporu na emailovej adrese helpdesk@studyabroad.sk alebo na tel. č.: +421 907 551 404.

Uchádzač o poskytnutie vládneho štipendia môže svoju prihlášku s požadovanými prílohami odoslať v elektronickej podobe od pondelka 25. 3. 2024 do štvrtka 30. 5. 2024. Elektronické nominácie uzatvárajú príslušné krajanské organizácie najneskôr v piatok 7. 6. 2024. Elektronicky nezaregistrované materiály nie je možné akceptovať v písomnej podobe.

Podmienky pre udelenie vládneho štipendia na vysokoškolské štúdium v SR upravuje zákon č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podmienkou pre priznanie vládneho štipendia na štandardnú dĺžku vysokoškolského štúdia je ovládanie slovenského jazyka na úrovni požadovanej príslušnou verejnou vysokou školou a prijatie na štúdium vo zvolenom študijnom programe verejnej vysokej školy v SR.

Na dosiahnutie znalosti slovenského jazyka u uchádzačov z Chorvátska na požadovanej úrovni umožní vláda SR poskytnutím ročného štipendia na jazykovú a podľa potreby aj odbornú prípravu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Výberová komisia MŠVVaŠ SR bude žiadosti posudzovať v súlade so základnými podmienkami pre získanie vládneho štipendia, ktoré sú:

1) nominácia krajanskej organizácie,
2) dosiahnuté študijné výsledky počas predchádzajúceho stredoškolského, resp.
vysokoškolského štúdia – študijný priemer do 4,00 z 5,00 alebo 8 z 10 (80 %),
3) zvolený študijný program (príloha 1).

Žiadosti uchádzačov, ktoré nebudú vyhovovať uvedeným kritériám, nebudú výberovou komisiou posudzované. Elektronicky odoslané doklady akceptovaný uchádzač predloží v papierovej forme sekcii medzinárodných vzťahov MŠVVM SR alebo ich zašle poštou. bez predloženia požadovaných dokladov nie je možné uskutočniť výplatu štipendia. Výšky poskytovaných štipendií sú uvedené vo finančných podmienkach (príloha 2).

Štipendista je povinný dodržať termín nástupu na štúdium určený školou, v odôvodených prípadoch je možný nástup najneskôr 30. 9. 2024. Svojvoľné skracovanie doby štúdia oneskoreným nástupom na štúdium nie je možné akceptovať.

PRILOHA 1

PRILOHA 2

Scroll to Top