Prvá pracovná návšteva predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v Chorvátsku

Chorvátsko a Slovákov v Chorvátsku po prvýkrát navštívili predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Ján Varšo a Ľudovít Pomichal zo strategicko-politického odboru tohto Úradu. Ich trojdňová pracovná návšteva bola tematicky zameraná na dotvorenie celkového obrazu slovenskej národnostnej menšiny – jej politicko-spoločenského postavenia, mapovania spolkového života a súčasného stavu v oblasti vzdelávania a folklórnej činnosti.
Prvý deň pracovnej návštevy predsedu ÚSŽZ privítal dňa 28. februára na pôde Veľvyslanectva SR v Záhrebe J.E. veľvyslanec SR v Chorvátskej republike Juraj Priputen. V prítomnosti poslanca pre českú a slovenskú národnostnú menšinu v Parlamente Chorvátskej republiky Vladimira Bileka rokovali o postavení slovenskej národnostnej menšiny v Chorvátsku a starostlivosti štátu o 22 národnostných menšín v Chorvátsku, ktoré v parlamente zastupuje osem poslancov. Vzácnych hostí zo Slovenska ako aj J.E. Juraja Priputena, veľvyslanca SR v Chorvátskej republike a dr. Lindu Karašovú potom prijal predseda Rady pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky Aleksandar Tolnauer. Počas stretnutia prejavili slovenskí hostia záujem o legislatívu súvisiacu s právami a ochranou národnostných menšín v Chorvátsku, a kritériá a metodológiu Rady pre národnostne menšiny, na základe ktorej sa prideľujú prostriedky na realizáciu programov kultúrnej autonómie národnostných menšín a na pôsobenie tejto Rady. Pobyt predsedu Úradu v Záhrebe sa skončil jeho stretnutím s predstaviteľmi slovenskej menšiny, najmä s prvým predsedom Matice slovenskej v Záhrebe, 92-ročným Zlatkom Jevakom, a súčasným predsedom tejto matice Zlatkom Jevakom ml.. Po informáciami nabitom rozhovore so záhrebskými Slovákmi zamieril predseda Úradu do slavónskeho mesta Našice.

Predseda ÚSŽZ Ján Varšo na schôdze s predsedom Rady pre národnostné menšiny Aleksandrom Tolnauerom, veľvyslancom Slovenskej republiky v Chorvátsku Jurajom Priputenom a konzulkou Lindou Karašovou
Stretnutie predsedu ÚSŽZ s predstaviteľmi slovenskej menšiny v Záhrebe

Prvý deň návštevy Jána Varša v Chorvátsku vyvrcholil programom na pôde Zväzu Slovákov v Chorvátsku v Našiciach. Pri tejto príležitosti organizoval hostiteľ, predseda Zväzu Slovákov Mirko Vavra, okrúhly stôl pod názvom Ako ďalej Slováci v Chorvátsku, na ktorom sa zúčastnili veľvyslanec SR Juraj Priputen a konzulka SR v Záhrebe Linda Karašová, poslanec pre českú a slovenskú národnostnú menšinu v Chorvátskej republiky Vladimir Bilek, predstavitelia Zväzu Slovákov, predstavitelia pätnástich matíc slovenských, ktoré v súčasnosti zväz združuje a organizačne aj programovo zastrešuje, Slovenské kultúrne centrum v Našiciach, Ústredná knižnica Slovákov v Chorvátsku, učitelia slovenského jazyka v Chorvátsku ako aj zástupcovia najvýznamnejších slovenských kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií a médií v Chorvátsku. V úvodnej časti odovzdal Ján Varšo Medailu ÚSŽZ Andrejovi Kuricovi, dlhoročnému predsedovi Zväzu Slovákov, pedagógovi a niekdajšiemu šéfredaktorovi časopisu Prameň, za jeho príkladnú činnosť v prospech zachovania slovenskosti, podpory národného povedomia a zveľaďovania kultúrnej identity Slovákov v Chorvátsku, ktorá mu bola udelená pri príležitosti 10. výročia vzniku ÚSŽZ. Prítomní zástupcovia predstavili aktivity organizácie, v rámci ktorej pôsobia, zdôrazniac úspechy z minulosti a potreby realizácie zadaných cieľov, najmä v oblasti školstva, pozdvihovania slovenského národného povedomia a zachovávania kultúrnej a duchovnej identity.
V stredu 1. marca si pán predseda Varšo pozrel budovu Slovenského kultúrneho centra v Našiciach, ktorej kúpu Zväz Slovákov uskutočnil aj vďaka čiastočnej finančnej podpore Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v roku 2010. V rámci rekonštrukcie budovy prebehli práce na exteriéri a pri tejto príležitosti bol prezentovaný projekt rekonštrukcie interiéru. Po prehliadke budovy smeroval pracovný program Jána Varša do Našického Markovca, kde ho v Drevenici privítali členovia Matice slovenskej v Markovci a SKUS Fraňa Strapača. Po oboznamení sa s činnosťou markovských slovenských organizácii prostredníctvom predsedníčky tamojšej matice Branky Baksovej sa pán predseda Varšo zapísal do matičnej pamätnej knihy. Následne sa presunul do Základnej školy prvého stupňa kráľa Tomislava v Markovci, kde žiaci v prítomnosti riaditeľky školy Vlatky Zahirovićovej predviedli príležitostný program pod vedením učiteľky Any Maroševićovej. Ján Varšo potom krátko navštívil aj Zakladnú školu kráľa Tomislava v Našiciach. V priestoroch mesta Našice, ktoré je centrom zväzového života Slovákov v Chorvátsku, prijal predsedu ÚSŽZ a jeho hostiteľov primátor Stepan Pintarić. Pán primátor Pintarić prejavil spokojnosť so spoluprácou s tunajšími Slovákmi, ale aj so Slovenskou republikou. Zároveň zdôraznil dlhoročnú podporu, ktorú mesto dáva slovenským organizáciam, ktoré v meste pôsobia. Svoju návštevu v Našiciach ukončil pán predseda Varšo oboznámením sa s činnosťou Ústrednej knižnice Slovákov v Chorvátskej republike, pričom venoval jej vedúcej Ružici Vinčakovej sedemdielny zväzok slovenských dejín Stopy dávnej minulosti od Pavla Dvořáka.

Predseda ÚSŽZ Ján Varšo v návšteve Zväzu Slovákov a Slovenského kultúrneho centra Našice
Predseda ÚSŽZ v návšteve Ústrednej knižnice Slovákov v Chorvátsku

Jelisavskí Slováci privítali Jána Varša v Kultúrnom dome Slovákov, pričom boli medzi nimi prítomní aj predseda Rady slovenskej národnostnej menšiny Osijecko-baranjskej župy Franjo Kanđera, predseda Matice slovenskej Jelisavac Vlado Hulak a riaditeľka Základnej školy Ivana Brníka Slováka Ljerka Čorkovićová. Návšteva v Jelisavci potvrdila sľubný rozvoj slovenského školstva v Chorvátsku, a činorodú aktivitu v rámci realizácie zámerov obecných a miestnych samospráv tak, aby to bolo aj v súlade s posilňovaním slovenského povedomia v obciach s menšinovým zastúpením. Posledný deň návštevy, vo štvrtok 2. marca, zavítal predseda ÚSŽZ najskôr do Josipovca a vedľajšieho Jurjevca. Riaditeľ školy Josipa Kozaraca v Josipovci a učiteľ slovenského jazyka Josip Kvasnovsky oboznámili vzácnu návštevu so stavom výučby slovenského jazyka na základných školách v Josipovci a Jurjevci. Predstavitelia miestnych organizácií Matice slovenskej, predsedníčka Matice slovenskej v Josipovci Rozalija Kukučková a predseda Matice slovenskej Jurjevac Fraňo Drga priblížili oblasť folkloristicko-kultúrnych aktivít, ktorými sa Slováci v oboch obciach významne podieľajú na kvalite spoločenského života a dobrých vzťahov Slovákov s väčšinovým chorvátskym národom.
Ako posledné v rámci svojej návštevy v Chorvátsku navštívil pán Varšo mesto Ilok a susednú obec Radoš v najvýchodnejšej časti Chorvátska. V Iloku zavítal predseda ÚSŽZ do základnej školy Julija Benešića v Iloku. Privítali ho riaditeľ školy Miroslav Bošnjak, poradca pre slovenský jazyk Andrija Kuric, predseda Matice slovenskej Vlatko Mudroch, pani farárka Božena Sajaková a učiteľka slovenčiny Maria Pejaková. Potom sa uskutočnilo stretnutie s predstaviteľmi Župnej a Mestskej rady slovenskej národnostnej menšiny. Delegácia Úradu mala počas krátkeho stretnutia zo županom Božom Galičom príležitosť zoznámiť sa s doterajšou prácou a plánmi, ktoré predstavil predseda župnej rady Milan Pucovsky. S aktivitami miestnej cirkvi sa predseda ÚSŽZ oboznámil počas návštevy Evanjelického a. v. slovenského cirkevného zboru v Iloku, a pri tejto príležitosti mu prezentoval farár evanjelickej cirkvi a. v. Dušan Saják činnosť fary a doterajší priebeh rekonštrukcie kostola. V obci Radoš, kde návštevu privítali zamestnankyňa školy Marija Vrankovićová a predseda Matice slovenskej v Radoši Zlatko Pucovsky, si okrem priestorov jednotriednej základnej školy prezerel aj rekonštrukčné práce na historickom Slovenskom dome, ktorý tu kedysi razil hrdú tradíciu ochotníckeho divadelníctva. Prvú pracovnú návšteva v Chorvátsku uzavrel predseda Varšo na pôde Matice slovenskej a Spolku Ľudovíta Štúra v Slovenskom dome a to verejnou diskusiou s predstaviteľmi kultúrno-spoločenského života ilockých Slovákov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top