Prvé nadnárodné stretnutie k projektu Ja Som v Bánskej Bystrici

Na Rektoráte UMB sa v dňoch 20. – 21. novembra 2019 konalo prvé nadnárodné stretnutie partnerov z Rumunska, Chorvátska, Srbska a Slovenska. Témou rokovania bol projekt Sebaidentifikácia v multietnickom prostredí ako prostriedok etnickej tolerancie (Ja Som), ktorý bol Univerzite Mateja Bela schválený Národnou agentúrou Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu vo Výzve 2019.

Predstaviteľov Oddelenia slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade (Srbsko) Jasnu Uhlárikovú a Zuzanu Týrovú, Kultúrneho centra Našice (Chorvátsko) Sandru Kralj Vukšić a Tatjanu Seničanin a Slovenského Lýcea v Bodonoši (Rumunsko) Alexa a Andreu Albinu Mlinarčekovcov v úvode rokovania pozdravila prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD. Vo svojom príhovore pani prorektorka vyzdvihla význam tohto projektu pre Univerzitu Mateja Bela, ako aj snahu Metodického centra pre Slovákov žijúcich v zahraničí UMB, ktoré projekt pripravilo a bude jeho hlavným riešiteľom v nadchádzajúcom trojročnom období.

Projekt Ja Som bol podaný v oblasti KA2 Strategické partnerstvá. Jeho cieľom je vytvoriť výstup vymedzujúci tie prvky slovenskej kultúry v minoritnom prostredí, ktoré prispejú k sebaidentifikácii jeho jednotlivých členov s dôrazom na pozitívne vnímanie inakosti, čoho výsledkom má byť zvýšená miera vzájomnej tolerancie v multietnických prostrediach. Hmotným výstupom bude didaktický materiál, ktorý bude praktickou pomôckou pedagógom, vychovávateľom a kultúrnym pracovníkom pôsobiacim v prostredí Slovákov žijúcich v zahraničí, nielen v partnerských krajinách.

Projekt sa bude zaoberať výskumom a spracovaním troch tém – dialektológie vojvodinských Slovákov, tradičného piesňového materiálu Slovákov v Bodonoši a scénického prejavu Slovákov v Chorvátsku. Tieto oblasti projektu, ich ciele, zámery a očakávané výsledky, na stretnutí odprezentovali odborní garanti za UMB: PhDr. Zuzana Drugová (zároveň hlavná koordinátorka projektu), Mrg. art. Martin Urban, PhD. a Mgr. Katarína Mosnáková Bagľašová. O programe Erasmus+, oprávnených kategóriách výdavkov v projekte a základných pravidlách čerpania grantu informovala Ing. Zuzana Kvetková z Univerzitného centra pre medzinárodné projekty UMB.

Stretnutie prebehlo podľa pripraveného programu a všetky menované osoby obdržali po ukončení stretnutia certifikáty o účasti. Ďalšie TNM stretnutie bude v auguste 2020 v Srbsku. Chorvátsko bude hostiteľom účastníkov projektu v máji 2020, keď organizátorom medzinárodného stretnutia bude Slovenské kultúrne centrum Našice.

Scroll to Top