Stretnutie folkloristov 2022

V zaznamenávaní Dňoch európskeho dedičstva Slovenské kultúrne centrum Našice sa zúčastnilo s projektom Stretnutie folkloristov. V spolupráci s Maticou slovenskou v Josipovci a s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí od 30. septembra do 2. októbra 2022 v Josipovci Punitovskom organizovalo trojdňovú kreatívnu dielňu pre folkloristov slovenských spolkov a milovníkov slovenského folklóru.

Dielňa bola upriamená na spracovanie materiálu autochtónneho hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva Slovákov, najmä uvedomenie si dôležitosti používania tradícií vlastného prostredia pri tvorbe repertoáru folklórneho súboru.

Okolo 30 účastníkov zo šiestich matíc slovenských sa počas dielne zoznámilo s metodológiou výskumu, aplikáciou výsledkov výskumu v konkrétnych scénických dielach, základmi dramaturgie, choreografie a réžie. Jedná časť dielne bola venovaná zoznamovaniu sa účastníkov s modernou didaktikou práce s interpretmi širokého generačného spektru. Cieľom bolo dosiahnuť zvyšovanie efektivity a kvality interpretov na scéne, návrat k pôvodnej kultúre a posilnenie národnej kultúry zbližovaním sa mladých milovníkov folklóru a jeho interpretov s najstaršími nositeľmi slovenskej kultúry v Chorvátsku.

Vedúcim dielne bol Mgr. art. Martin Urban, PhD., odborník zo Slovenska s dlhoročnou skúsenosťou v práci s folklórnymi súbormi a scénickým umením.

Projekt svojou prítomnosťou podporili predsedníčka Matice slovenskej v Josipovci Rozalija Kukučková a predseda Zväzu Slovákov Mirko Vavra.

Scroll to Top