Terénna výskumná sonda a workshopy na tému detských hier v rámci projektu MySme

Partnerom projektu Minoritná kultúra ako prostriedok pre sebaidentifikáciu a posilnenie inklúzie v multietnickom prostredí (ďalej MySme) za Chorvátsko je Slovenské kultúrne centrum Našice. Toto pracovisko identifikovalo témy, ktoré by v rámci projektu mali byť spracované do výslednej podoby desiatich krátkych vzdelávacích filmov. Cieľom filmov je zachovanie etnoidentifikačných prvkov v prostrediach Slovákov žijúcich v zahraničí, ale aj podať informáciu o jednotlivých komunitách a formách zachovávania slovenskosti v týchto komunitách.

Po viacerých projektových stretnutiach a verifikáciách v ostatných partnerských krajinách označil partner z Chorvátska za najmenej preskúmanú tému tradičné detské hry Slovákov v Chorvátsku. Práve hry by mohli byť zaujímavým zdrojom a motiváciou pre deti zo slovenských minoritných prostredí aj dnes – aj s dôrazom na činnosť detských folklórnych súborov, ktoré takmer vôbec nespracovávajú tému detských hier vlastných predkov. Uvedené informácie viedli ku príprave a následnej realizácii workshopov na tému tradičné hry detí v slovenských minoritných prostrediach Chorvátsku.

Workshopy boli realizované 5. a 6. októbra 2023, zúčastnili sa ich okrem zamestnankýň Slovenského kultúrneho centra Našice aj nositelia projektu zo Slovenska – vedúca riešiteľka projektu MySme, etnologička Zuzana Drugová a garant odborných tém pre chorvátskeho partnera Martin Urban. Odborníci realizovali výskum v prostredí najstaršej generácie Slovákov v Osijeku, Jelisavci a Jurjevci, výskumom získali viaceré vzácne zachované formy tradičných detských hier aj hračiek. Zistené informácie boli následne overené v prostredí členov mládežníckych folklórnych súborov, ktorí sa mali možnosť naučiť výskumom identifikované tradičné hry ich predkov. Po ukončení workshopov nasledovala verifikácia desiatich doposiaľ určených tém výsledných vzdelávacích filmov projektu MySme formou dotazníka.

Previous slide
Next slide
Scroll to Top