Učíme sa o Slovensku po slovensky pre deti Slovákov žijúcich v zahraničí

Chcem Vás informovať, že je možná online registrácia na ďalší letný online turnus pod názvom: Učíme sa o Slovensku po slovensky pre deti Slovákov žijúcich v zahraničí v gescii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v roku 2022. Prihlášku a všetky potrebné informácie nájdete tu: https://slovak.minedu.sk/sk/kalendar-podujati/ucime-sa-o-slovensku-po-slovensky-online-1?backlink=ebb2p&_fid=ut31

Učíme sa o Slovensku po slovensky, teda online turnus je vhodný aj pre skupinové pripojenie žiakov spoločne s ich pedagógom alebo rodičmi. V roku 2022 bude online vzdelávanie zamerané na povzbudenie účastníkov ku aktívnej a prirodzenej komunikácii v slovenskom jazyku. Základom bude prezentácia odchodu Slovákov do zahraničia v jeho jednotlivých fázach a historických súvislostiach. Cieľom tejto prezentácie bude vzájomné informovanie sa o tom, v ktorých častiach sveta žijú alebo v minulosti žili Slováci. Cieľom tak bude aj vzájomné poznávanie jednotlivých skupín Slovákov v zahraničí, sebaidentifikácia účastníkov online vzdelávania s konkrétnou skupinou migrácie a následné vzájomné poznanie a tolerancia medzi účastníkmi online vzdelávania. Prezentáciu bude odborne garantovať Katedra histórie FF UMB.

V jednotlivých dňoch vzdelávania sa budú pedagógovia venovať témam, ktoré naplnia podstatu detskej krajanskej univerzity – siahnu po významných regiónoch, osobnostiach, činnostiach, ktoré umožnia účastníkom Detskej krajanskej univerzity ich vedomostný rast. Obsahom budú interaktívne vzdelávacie postupy prepojené s pohybom a tvorivými aktivitami.

Lektori na záver každého dňa predstavia účastníkom možnosti využitia získaných vedomostí aj v popoludňajších hodinách. O individuálnych zisteniach zúčastnených detí sa budú rozprávať v nasledujúcom dni. Tieto aktivity však nebudú pre deti povinné.

Každý deň bude online vzdelávanie prebiehať v čase 8.30 – 13.00 hod.
8.30 začiatok vzdelávania, úvodné pozdravy, kontrola tvorivýchn úloh z predchádzajúceho dňa
– vzdelávacie aktivity k téme dňa
– tvorivé aktivity k téme dňa
– pohybové aktivity na rozhýbanie a rozptýlenie
– samostatné úlohy pre účastníkov, ktoré budú vytvárať podľa pokynov lektoriek
– predstavenie a zadanie úloh do nasledujúceho dňa (tvorivé a kreatívne úlohy)
13.00 ukončenie vzdelávania

Učíme sa o Slovensku po slovensky sa bude konať v termíne 22. – 26. augusta 2022.
Link na online vzdelávanie pre deti Slovákov v zahraničí nájdete tu:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTQ0ZmU0ZGYtZjRkNC00YjM4LThjMjEtOWIzM2ViN2U2NGI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22553d839c-eb35-401d-b2a4-db69b228167d%22%2c%22Oid%22%3a%223bc64e58-e825-4816-bafc-55132ecf47ca%22%7d

Odbornou garantkou je doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD, prorektorka UMB pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie.

Scroll to Top