Výjazdové metodicko-vzdelávacie podujatie v Báčskom Petrovci

V dňoch 1. a 2. decembra sa v Báčskom Petrovci na Gymnáziu Jána Kollára konalo odborné zdokonaľovanie. Podujatia sa zúčastnilo tridsaťosem učiteľov slovenského jazyka, jazykov s prvkami národnej kultúry a učiteľov 1. stupňa základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským. Uchádzači semináru boli hlavne krajania zo Srbska, z miest Kovačica, Pivnice, Báčska Palanka, Hložany, Silbaš, Stará Pazova, Kysáč, Nový Sad, Báčsky Petrovec, Aradáč, Zrenjanin a Kulpín avšak krajania z Chorvátska prostredníctvom Slovenského kultúrneho centra v Našiciach mali zastúpenie v učiteľke pôsobiace na Základnej škole Julija Benešića v Iloku Milušky Fabriovej Nemetovej.

V piatok pri otvorení seminára frekventantov a školiteľov privítala riaditeľka Gymnázia Jána Kollára Daniela Marková. Dalej sa v úvodnej časti školenia prítomným prihovorili predseda Výboru pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku Ján Pavlis, predstaviteľka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Viera Gutová a koordinátorka Výboru pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku Dr. Svetlana Zolňanová, ktorá podrobnejšie približila náplň seminára a spoluprácu so Slovenskom a tamojším Ministerstvom školstva.

Odborné zdokonaľovanie učiteľov sa viedlo pod názvom Krížom-krážom so SAS-om v didaktickej teórii a praxi. V mene tímu odborníkov zo Slovenska, ktorý ho zrealizoval, hovorila doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD, ktorá okrem iného má už dlhý rad rokov na starosti program letného odborného vzdelávania pre krajanov Studia Academica Slovaca (SAS).

V pokračovaní doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD. prezentovala tému Ako (ne)funguje systém v jazyku a didaktickej praxi, ďalej Mgr. Eva Španová, PhD. príspevok Činnostný prístup vo vyučovaní slovenčiny ako druhého jazyka – teória v praxi, Mgr. Peter Tollarovič, PhD. predstavil účastníkom seminára obsah Vierozvestci, ktorí priniesli systém do kultúry, a čo pripravuje SAS pre krajanov na rok 2024 prezentovala Mgr. Zuzana Vrabcová.

Po odborných prednáškach boli realizovane štyri workshopy na témy:
1. Filmová pieseň ako etnokultúrny fenomén – viedla ho doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD.,
2. Praktické jazykové cvičenia inovatívne a interaktívne – viedla ho Mgr. Eva Španová, PhD.,
3. Bratislava – prezentácia pre začiatočníkov – viedol ho Mgr. Peter Tollarovič, PhD. a
4. Catherine na Slovensku – novinky na platforme e-slovak.sk – prezentovala Mgr. Zuzana Vrabcová.

Ciele školenia boli aktuálne trendy v (lingvo)didaktike slovenčiny ako cudzieho/druhého jazyka, uplatnenie metodických inovácií v praxi a program SAS-u pre krajanov na rok 2024.
Mgr. Eva Španová, PhD. predstavila novú učebnicu slovenčiny pre cudzincov šiestich autoriek Krížom-krážom, súčasťou ktorej je i CD s dialógmi a fonetickým nácvikom. Pre záujemcov o štúdium slovenského jazyka v ponuke je e-learningový projekt e-Slovak.

Odborné zdokonaľovanie len jedným zo spôsobov, ako môže učiteľ zlepšovať seba a svoju prácu a prispôsobovať ju novým technológiám. Účasť pedagogičky z Chorvátska bola podporená od strany Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Scroll to Top