Zasadnutie Školskej komisie ÚSŽZ pre strednú, južnú a východnú Európu v Bratislave

V Bratislave sa vo štvrtok 27. októbra 2022 stretli odborníci na slovenské vzdelávanie zo sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu Komisie pre školstvo a vzdelávanie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ). Sekcia pre strednú, južnú a východnú Európu, ktorej členmi sú Slováci žijúci v zahraničí – odborníci pôsobiaci v krajanských spolkoch a inštitúciách pokrývajúcich problematiku školstva, sa v tomto formáte stretla opäť prezenčne a obnovila tak po pandémii svoju pravidelnú činnosť. Komisiu tvoria zástupcovia: z Maďarska – Júlia Kucziková, riaditeľka školy v Novom Meste pod Šiatrom, Edita Pečeňová, riaditeľka Slovenského gymnázia, základnej školy a kolégia v Békešskej Čabe a Michal Lászik, predseda Školského výboru Celoštátnej slovenskej samospráavy (CSSM); zo Srbska – Mária Andrášiková, predsedníčka Asociácie slovenských pedagógov a Svetlana Zolňanová koordinátorka Narodnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM) pre školstvo; z Chorvátska – Sandra Kralj Vukšić, riaditeľka Slovenského kultúrneho centra Našice; z Rumunska – Jarka Michalcová, inšpektorka pre slovenské školy, Teoretické Lýceum J. Kozáčka v Bodonoši a z Ukrajiny – Eva Dorohovič, riaditeľka školy v Užhorode.

Za ÚSŽZ sa zúčastnil predseda Milan Ján Pilip, podpredseda ÚSŽZ Peter Prochácka a tajomníčka komisie Katarína Baranyaiová. Za Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa zúčastnila Martina Malíková, riaditeľka odboru rozvojovej pomoci a služieb pre zabezpečenie medzinárodnej spolupráce. Rokovanie viedol predseda sekcie, Pavel Hlásznik, podpredseda Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku.

Školská komisia bola založená ako poradný orgán predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a dlhodobo sa zaoberá otázkami skvalitňovania vzdelávania slovenských detí v predmetných krajinách a tým aj udržiavaním ich národného povedomia. Tohtoročné rokovanie sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu bolo venované nasledovným témam: aktuálne postavenie a podpora slovenských žiakov, študentov a učiteľov vo vzdelávacom procese, riešenie akútneho nedostatku slovenských učiteľov, motivácia študentov k štúdiu pedagogických smerov, podpora vysielania slovenských učiteľov do slovenských národnostných škôl zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR), podpora mimoškolských aktivít v gescii ÚSŽZ, ako aj MŠVVaŠ SR (tábory, školy v prírode, súťaže a pod.).

Zástupcovia z jednotlivých krajín informovali o plnení záverov z ostatného zasadania tejto komisie, ako aj o stave školstva a jeho problémoch v jednotlivých krajinách často až na úrovni obcí. Jednotlivé krajiny majú svoje osobité problémy v oblasti školstva, ale existujú aj skutočnosti, ktoré sú spoločné pre všetky prípadne viaceré krajanské komunity a potrebujú nájsť spoločné riešenie alebo je potrebná spoločná podpora zo strany Slovenskej republiky pri ich riešení. Takými spoločnými problémami sú klesajúci počet detí a teda aj žiakov zapisovaných do slovenských základných a stredných škôl a s tým spojené zatraktívnenie tohto zápisu, vysielanie slovenských učiteľov na slovenské školy v zahraničí z hľadiska ich počtu, ako aj administratívnej náročnosti, metodická príprava učiteľov, zabezpečenie učebníc predovšetkým tam, kde existujú špecifické požiadavky.

Členovia komisie jednohlasne vysoko ocenili podporu ÚSŽZ pri organizovaní letných táborov a škôl pre deti zo zahraničia na území Slovenska. Privítali by ich rozšírenie, aby sa väčší počet detí mohol oboznámiť s krajinou svojich predkov, pričom významnú úlohu môžu hrať aj krátkodobé výlety na Slovensko, pri ktorých by sa deti stretli so slovenskou realitou a mali živý kontakt s jazykom. Komisia navrhla zvážiť zriadenie štipendijného fondu na podporu absolventov základných škôl v zahraničí, ktorý by ich motivoval, aby nastúpili vo svojich domovských krajinách na slovenské stredné školy, príp. absolventov stredných škôl, aby nastúpili na katedry slovenského jazyka a literatúry. Štipendijný fond by mohol byť silným stimulom pre žiakov a študentov, aby pokračovali v štúdiu v slovenskom jazyku a tým posilnili miestnu komunitu a miestnu slovenskú inteligenciu.

Rokovanie viedlo k sumarizácii záverov a odporúčaní na zlepšenie aktuálnej situácie vo vzdelávaní v jednotlivých krajinách. Niektoré z odporúčaní budú využité v rámci nastavenia konkrétnych úloh do pripravujúceho sa Akčného plánu na implementáciu schválenej Koncepcie štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na obdobie rokov 2022 – 2026.

autor: Kristína Kottrová
foto: Vladimír Linder
titulná fotografia: Účastníci Školskej komisie ÚSŽZ pre strednú, južnú a východnú Európu v Bratislave

Scroll to Top