Prezentácia knihy „Kultúrny potenciál Slovákov v Chorvátsku“

Slovenské kultúre centrum Našice a Katedra manažmentu kultúry a turizmu Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci so Zväzom Slovákov a Maticou slovenskou v Josipovci Punitovačkom pripravili 14. apríla 2018 v Kultúrnom dome v Josipovci Punitovskom, po Valnom zhromaždení Zväzu Slovákov prezentáciu knihy „Kultúrny potenciál Slovákov v Chorvátsku“.

Okrem vedenia Zväzu Slovákov, predstaviteľov matíc slovenských a zamestnankýň SKC v Našiciach, prezentácie sa zúčastnili aj vzácni hostia: parlamentný poslanec za českú a slovenskú národnostnú menšinu Vladimir Bilek, zástupca starostky obce Punitovce Marijan Batorek, konzulka Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Záhrebe Linda Karašová, hostia z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí podpredseda Peter Prochácka a pani Monika Ďurčaťová, generálny konzul v Bekešskej Čabe Igor Furdík, členka Rady pre národnostné menšiny v ChR Branka Baksová, predsedovia Rád slovenskej národnostnej menšiny (RSNM) Franjo Kanđera v Osijecko-baranjskej župe a Milan Pucovský vo Vukovarsko-sriemskej župe, predseda RSNM obce Punitovce Zdenko Komar a predseda aktívu učiteľov slovenského jazyka Josip Kvasnovski.

Autormi predstavovanej publikácie sú členovia Katedry manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre: prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., PhDr. Michal Kurpaš, PhD., doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., Mgr. Miroslav Pap, PhDr. Roman Zima, PhD., PhDr. Marián Žabenský, PhD. Autorský kolektív má s výskumom a publikovaním prác tohto typu bohaté skúsenosti, keďže tému slovenských enkláv v Rumunsku, Srbsku a Maďarsku skúmajú už dlhodobo a doteraz k nej vydali viacero vedeckých monografických výstupov.

Publikácia je výsledkom etnologického terénneho výskumu v Chorvátsku, realizovaného členmi Katedry manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre v koordinácii so Slovenským kultúrnym centrom Našice v rokoch 2016 a 2017. Na úspešnej realizácii projektu sa podieľali členovia Matíc slovenských v Chorvátsku, vedúci a zamestnanci celochorvátskych inštitúcií, predovšetkým Zväz Slovákov, Ústredná knižnica Slovákov v Chorvátsku a učitelia slovenského jazyka.

Mapovanie a hodnotenie kultúrneho potenciálu slovenských minoritných spoločenstiev v Chorvátsku je súčasťou širšieho viacročného projektu katedry, ktorý zahŕňa aj slovenské enklávy a diaspóry v Srbsku, Rumunsku a Maďarsku a prebieha s podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Autorský kolektív aplikoval pri práci vlastnú metodiku výskumu kultúrneho potenciálu.

Autori zdôraznili na viac ako 300 stranách podstatné konkurenčné výhody aj nevýhody jednotlivých slovenských spoločenstiev v Chorvátsku, v ktorých je funkčná inštitúcia na slovenskom etnickom princípe bez rozdielu počtu obyvateľov s vedomím slovenskej etnickej príslušnosti: v Iloku, Jakšiči, Jelisavci, Josipovci, Jurjevci, Lipovlianoch, Markovci, Meduriči, Miľovciach, Našiciach, Osijeku, Radoši, Rijeke, Solianoch, Záhrebe a Zokovom Gaji. V publikácii sú zahrnuté len také súčasti minoritnej kultúry, ktoré majú jednoznačne etnický charakter, alebo dokonca plnia funkciu etnoidentifikačného/etnodiferenciačného príznaku. Ak napríklad konkrétna obyčajová tradícia, spolok alebo združenie fungujú a nemožno ich klasifikovať ako slovenské (ale napríklad cirkevné rímskokatolícke), neboli predmetom záujmu.

Obsah monografie reflektuje stav platný v dobe získavania informácií rozhovorom, ale aj výskumom cirkevných, spolkových aj školských archívov. V niektorých prípadoch autori faktograficky vychádzajú zo všeobecne známych skutočností či publikovaných zdrojov, inokedy pracujú s úplne originálnym výsledkom realizovaného terénneho výskumu. V každom prípade však prinášajú jedinečnú publikáciu a v nej nové poznatky o súčasnom stave hmotného kultúrneho dedičstva, nehmotného kultúrneho dedičstva, kultúrnych organizácií a inštitúcií, organizovaných podujatí, kultúrnej infraštruktúry a ľudských zdrojov. Prínosom knižnej publikácie je aj analýza kultúrneho potenciálu prostredníctvom SWOT analýzy, ktorá je spracovaná pre každú zo skúmaných lokalít zvlášť.
Knihu predstavili autori prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc. a Doc. PhDr. Boris Michalik, PhD.

Prezentácia knižného vydania, ktorú finančne podporili Rada pre národnostné menšiny, Osijecko-baranjská župa a HEP ako súčasť projektu Dedičstvo tradičnej kultúry súčasnej spoločnosti, predstavuje malý, ale významný krok v snahe dosiahnuť cieľ – aby tendencia kultúrneho potenciálu medzi Slovákmi v Chorvátsku nebola negatívna.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top