Kategória: Správy

Výstava Rod Pejačevićovcov a kultúrno-historické vzťahy Chorvátov a Slovákov v Rijeke

Výstava Rod Pejačevićovcov a kultúrno-historické vzťahy Chorvátov a Slovákov v Rijeke

Rod Pejačevićovcov a kultúrno-historické vzťahy Chorvátov a Slovákov je názov výstavy Slovenského kultúrneho centra v Našiciach a Vlastivedného múzea v Našiciach, otvorenej 3. decembra v priestoroch Národnej čitárni Rijeky pri príležitosti oslavy 25. výročia MS z Rijeky. Pri príležitosti vernisáže sa prítomným prihovorila riaditeľka Slovenského kultúrneho centra v Našiciach dr. sc. Sandra Kraljová Vukšićová, ktorá […]

Seminar v Jelisavci

Seminar v Jelisavci

V nedeľu 1. decembra sa v Kultúrnom centre Slovákov v Jelisavci konal tematický seminár, ktorý organizoval Úrad poslanca pre českú a slovenskú národnostnú menšinu v Chorvátskom parlamente Vladimira Bileka v spolupráci so Zväzom Slovákov, Zväzom Čechov a Radou pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky. Témou seminára bolo prihlasovanie programov kultúrnej autonómie prostredníctvom internetu na rok 2020, […]

Seminar Rady pre národnostné menšiny v Záhrebe

V piatok 29. novembra sa v hoteli Panorama v Záhrebe uskutočnil seminar v organizácii Rady pre národnostné menšiny o interaktívnom spôsobe prihlasovania programov kultúrnej autonómie národnostných menšín prostriedkom internetu za rok 2020 a príprave ročných správ o realizácii programov a účelových prostriedkov zo štátneho rozpočtu za rok 2019. Seminara sa zúčastnili členovia Rady pre nŕodnostné […]

Prvé nadnárodné stretnutie k projektu Ja Som v Bánskej Bystrici

Prvé nadnárodné stretnutie k projektu Ja Som v Bánskej Bystrici

Na Rektoráte UMB sa v dňoch 20. – 21. novembra 2019 konalo prvé nadnárodné stretnutie partnerov z Rumunska, Chorvátska, Srbska a Slovenska. Témou rokovania bol projekt Sebaidentifikácia v multietnickom prostredí ako prostriedok etnickej tolerancie (Ja Som), ktorý bol Univerzite Mateja Bela schválený Národnou agentúrou Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu vo Výzve 2019. Predstaviteľov Oddelenia […]

Slovenčina moja v Iloku

Slovenčina moja v Iloku

Dňa 16. novembra sa v Iloku konal 26. ročník Literárno-recitačno-dramatickej prehliadky Slovenčina moja pre žiakov, ktorí navštevujú voliteľné hodiny slovenského jazyka na základných a stredných školách v Chorvátsku. Po odznení chorvátskej a slovenskej hymny, prihovoroch hostiteľov a vzácnych hostí nasledoval program, ktorého pripravili žiaci slovenčiny z Našíc, Markovca Našického, Jelisavca, Višnjevca, Osijeku, Iloku, Soľanoch, Lipovľanoch, […]

Výstava Rodina Pejačević a kultúrno-historické vzťahy Chorvátov a Slovákov v Šoproni

Výstava Rodina Pejačević a kultúrno-historické vzťahy Chorvátov a Slovákov v Šoproni

Rodina Pejačević a kultúrno-historické vzťahy Chorvátov a Slovákov je názov výstavy Slovenského kultúrneho centra v Našiciach a Vlastivedného múzea v Našiciach, otvorenej v pondelok 4. novembra v Chorvátskom kultúrnom centre burgenlandských Chorvátov v Šoproni. Výstava už bola prezentovaná na Slovensku, a to v Múzeu kultúry Chorvátov v Devínskej Novej Vsi, ako aj v Rakúsku – […]

Výstava Textilné nápisové nástenky – výtvarné prejavy našich starých matiek v Báčskom Petrovci

Výstava Textilné nápisové nástenky – výtvarné prejavy našich starých matiek v Báčskom Petrovci

V minulom roku riaditeľka Slovenského kultúrneho centra v Našiciach Sandra Kraljová Vukšićová navštívila Múzeum vojvodinských Slovákov v Báčskom Petrovci a zároveň podpísala spolu s riaditeľkou Múzea vojvodinských Slovákov Annou Séčovou-Pintírovou zmluvu o spolupráci. Na základe podpísanej medzinárodnej zmluvy o spolupráci bola dňa 30. októbra realizovaná prvá spoločná aktivita našich inštitúcií. V priestore Galérie Zuzky Medveďovej, […]

Účasť žiakov na Medzinárodnom projekte Európsky deň jazykov v Báčskom Petrovci

Účasť žiakov na Medzinárodnom projekte Európsky deň jazykov v Báčskom Petrovci

Žiaci, ktorí sa učia slovenský jazyk a kultúru v troch základných školách v Chorvátsku – ZŠ kráľa Tomislava v Našiciach, ZŠ Ivana Brníka Slováka v Jelisavci a ZŠ Josipa Kozarca v Josipovci Punitovskom – sa v sprievode svojich učiteliek slovenského jazyka, Any Maroševićovej, Branky Kandžerovej a Boženky Dasovićovej zúčastnili Medzinárodného programu oslavy Európskeho dňa jazykov. […]

Výstava Textilné nápisové nástenky – výtvarné prejavy našich starých matiek v Jurjevci Punitovskom

Výstava Textilné nápisové nástenky – výtvarné prejavy našich starých matiek v Jurjevci Punitovskom

V nedeľu 20. októbra sa v Kultúrnom dome v Jurjevci Punitovskom uskutočnil kultúrno-uumelecký program pod názvom Pod storočnými hlohmi. V rámci programu sa uskutočnila oslava 25. výročia založenia MS v jurjevci. Pri tejto príležitosti Slovenské kultúrne centrum Našice otvorilo výstavu Textilné nápisové nástenky – výtvarné prejavy našich starých matiek.

10. Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov

10. Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov

V Békešskej Čabe sa dňa 12. októbra konal 10. ročník stretnutia slovenských dolnozemských učiteľov. Z Chorvátska sa ho zúčastnili poradca pre vyučovanie v jazyku a písme slovenskej národnostnej menšiny Andrija Kuric, riaditeľka Slovenského kultúrneho centra Našice Sandra Králjová Vukšićová a učiteľka Ana Maroševićová, ktorá sa stretnutia aktívne zúčastnila s príspevkom Slovenské národnostné školstvo, spojenie tradície […]